Home » 2013 » Юни » 19 » Заключителна пресконференция
20:06
Заключителна пресконференция
 
На 13юни 2013 г. в хотел „Огоста” – конферентна зала, Монтана  се състоя заключителната пресконференция по проект№ BG051РО001-7.0.01-0106-С0001/02.04.2012г. ”Чистаенергиязаединустойчивсвят” посхемазапредоставяненабезвъзмезднафинансовапомощ: BG051PO001-7.0.01 „Безграници – компонент1”финансиранотЕвропейскисоциаленфонд 2007–2013 чрезОперативнапрограма „Развитие на човешките ресурси”.Пресконференцията откри инж. Красимира Каменова – ръководител на проекта и директор на ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов" – Монтана. В нея взеха участие испански експерти от Фондация „Център за проучване на енергийните ресурси и потреблението на енергия”, гр. Сарагоса, Испания, както и представители на местния бизнес, работещи в областта на ВЕИ. На пресконференцията бяха представени резултатите от проекта както и издаденото учебно помагало за монтаж на слънчеви топлинни инсталации.В рамките на проекта е осъществено работно посещение при испанския партньор -„Център за проучване на енергийните ресурси и потреблението на енергия"– CIRCE, гр. Сарагоса, Испанияза обсъждане на добри практики в обучението на монтажници на слънчеви топлинни инсталации.Изготвен е доклад от извършените наблюдения, изследване и проучване опита на партньора, както и анализ на показателите за напредъка в професионалното обучение и оценка на добри практики в обучението на монтажници на слънчеви топлинни инсталации.С цел да се предаде опитът на водещи европейски страни членки на ЕС в използването на енергията от ВЕИ и дейностите по монтиране и поддръжка на съоръженията да се извършва от лица, притежаващи необходимата професионална квалификация, е разработена учебна програма по специалност „Монтажник на слънчеви топлинни инсталации”. С цел разпространениеи трансфер на разработената нова учебна програма за монтажници на слънчеви топлинни инсталации е проведенопилотно обучение по специалността на лица, заети в малки и средни предприятия, извършващи монтаж на слънчеви топлинни инсталациис хорариум от 160 часа.След приключване на обучителните занятия с българските лектори е проведен тридневен интензивен курс на обучение, в който лектори са били експерти от партньорската организация. В рамките на 24часа, испанските експерти са запознали участниците в обучението с новостите при проектиране, монтиране и поддържане на слънчеви топлинни системи. Разработената нова по своята същност учебна програма, допълнена с разработено учебно помагало, тествана в извършеното пилотно обучение с използване на испанския опит и експертен състав в сфера със значителни перспективи, ще подобри организацията на работа в ПГСАГ – гр. Монтана, което ще доведе до повишаване ефективността и по-добро използване на потенциала на човешките ресурси в гимназията. В контекста на затруднена икономическа ситуация в световен мащаб, ръководството на училището ще има повече възможности за намаляване на ефекта от нея върху нормалното функциониране и развитие на образованието, чрез въвеждане на нова специалност и обучение за сертифициране на специалисти.  Уеднаквеното ниво на професионални умения с тези в напредналите европейски страни чрез създадената нова квалификационна програмаповишава ефективността на работата в професионалната гимназия и подобряварентабилността на българските фирми, използващитехнологични нововъведения, благодарение на които ще могат да извършват дейността си по-качествено, да инвестират в развитие на човешките ресурси и да се създаде възможност за провеждане на последващи, надграждащи обучения на пазарен принцип.  "Тазистатия е създадена с финансоватаподкрепанаОперативнапрограма „Развитиеначовешкитересурси”, съфинансиранаотЕвропейскиясъюзчрезЕвропейскиясоциаленфонд.ЦялатаотговорностзасъдържаниетонастатиятасеносиотПрофесионалнагимназияпостроителство, архитектура и геодезия „Проф. арх.СтефанСтефанов”- Монтана и приникаквиобстоятелстванеможедасеприема, четазистатияотразяваофициалнотостановищенаЕвропейскиясъюзилиМинистерствонатруда и социалнатаполитика.” 
Views: 847 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]