Home » 2012 » Юли » 18 » Дейности по проект "Чиста енергия4
18:46
Дейности по проект "Чиста енергия4
ПГСАГ «Проф. Арх. Стефан Стефанов» започна изпълнението на дейностите по проекта  BG05PO001-7.0.01-0106–C0001/02.04.2012 г. „Чиста енергия за един устойчив свят”, финансиран от Европейски социален фонд  2007 – 2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
На 29 май Бенефициентът организира «Кръгла маса», на която присъстваха представители на регионални институции, представители на централни и местни медии, представители на областната администрация в Монтана, фирми, работещи в областта на ВЕИ, местни предприемачи, представители на местната общественост и др. Проведена беше дискусия по проблеми, свързани с използване на енергията от ВЕИ в Северозападна Бълтария. Проведената кръгла маса имаше за цел да въвлече в максимална степен всички заинтересовани страни в постигането на планираните резултати по проекта. Участниците бяха запознати с дейностите и резултатите от осъществяване на проекта.
Реализирането на дейностите по проекта ще предоставят възможност на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов” – гр. Монтана (ПГСАГ) да проучи и използва опита на своя испански партньор Фондация „Център за проучване на енергийните ресурси и потреблението на енергия” - гр. Сарагоса в обучението на специалисти и монтирането и използването на възобновяеми енергийни източници и в частност слънчевата топлинна енергия. Основният ефект от осъществяването на планираното сътрудничество между българската организация и испанския й партньор ще се наблюдава при разработването на иновативна за професионалното обучение в България учебна програма за специалисти монтажници на соларни елементи.


"Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на статията се носи от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх.Стефан Стефанов”- Монтана и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази статия отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”

Views: 856 | Added by: jm_69 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]