Home » 2013 » Февруари » 18 » Стартира нов проект - "Ученически практики"
17:11
Стартира нов проект - "Ученически практики"

Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

 Настоящата схема е разделена на два проекта:

Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”;

 Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”.

Проектите съответстват на стратегическата цел на Оперативната програма подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Вписват се в целите на приоритетната ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”, като допълва и разширява действието на сега съществуващите в Република България политики за ученически и студентски практики.

 Професионалните гимназии, висшите училища и работодателите са изградили през годините успешни партньорства и реализирали добри практики, които ще бъдат включени при уточняването на правилата за реализиране на практическото обучение на учениците и студентите. Двата проекта имат за цел да привлекат активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти.

 Проектите се изпълняват от Министерството на образованието, младежта и науката като конкретен бенефициент до 31.10.2014 г. "Ръководител на проект "Студентски практики" е г-н Валери Коцовски началник на отдел "Финансиране на висшето образование и студентско кредитиране"", а на проект "Ученически практики" - г-жа Емилия Вълчовска, началник на отдел „Професионално образование и обучение" в дирекция ОПОС."

Компонент 1 „Ученическипрактики” обхващавсичкиучилищаотсистематанапрофесионалнотообразование и обучение.Практическообучениетрябвадапреминат  43 500 ученици. Зауспешнозавършенощесесчитапрактическотообучение, проведено в реалнаработнасреда в рамкитенанеповече и непо-малкоот 240 часа.Следприключването и отчитанетонапрактикатанаученикасеизплащастипендия в размерот 300 лв.Всeкиученикимаправодасевключисамоведнъж в рамкитенасвоетообучение в предвиденотопрактическообучение в реалнаработнасреда.В бюджетанапроектасазаложени и средствазавъзнаграждениенанаставници в училищата и отстрананаработодателя.Бюджетътнапроект "Ученическипрактики” е 28 000 000 лева.

Views: 2199 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]