Home » 2021 » Януари » 25 » С Ъ О Б Щ Е Н И Е
11:30
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учениците, желаещи да получават стипендии през ВТОРИ  учебен срок на учебната 2020/2021 г., могат да се запознаят с Условията за отпускане на стипендии на ученици от сайта на ПГСАКН – Монтана, раздел Ученици, раздел Стипендии. В срок до 05.03.2021 г. учениците, желаещи да участват в класиране, подават на класния си ръководител съответния вид заявление, придружено с необходимите документи. В срок до 09.03.2021 г. класните ръководители  входяват събраните заявления вав входяща поща на училището.

ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ НЕОБХОДИМИТЕ ПРИДРУЖАВАЩИ ГИ ДОКУМЕНТИ, НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ

ОТ КОМИСИЯТА !!!

КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

І. ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 • ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ

1. УСПЕХ: 6,00

2. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

3. ДОПУСНАТИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ

4. КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВА СМЕТКА  ( издадена на името на ученика)

 • ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ

1. УСПЕХ: ОТ 5,50 – 5,99

2. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

3.  ДОПУСНАТИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 НЕИЗВИНЕНИ О ТСЪСТВИЯ

4. КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВА СМЕТКА  ( издадена на името на ученика)

Забележка: Учениците, придобиват право на стипендия, след класиране и до изчерпване на средствата определени за дадения вид стипендия.

ІІ. ПОДПОМАГАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО

 •   ПО ДОХОД
 1.  УСПЕХ: ОТ 4,50 – 5,49
 2.  ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
 3.  ДОПУСНАТИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ
 4.  ДОХОДИ НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ 01.08.2020 г. ДО 31.01.2021 г. включително

При безработен родител/ли, на комисията се представя удостоверение, издадено от дирекция  „Бюро по труда“.

 1.  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БРАТ/СЕСТРА, АКО Е УЧЕНИК/СТУДЕНТ И ПОЛУЧАВА СТИПЕНДИЯ -ако има такива
 2.  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНИ ОТ НОИ  - ако има такива
 3.  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕТСКИ НАДБАВКИ - ако има такива

Заявление за издаване на документа се подава след 15.02 в РД „Социално подпомагане“.

 1.  МЕСЕЧЕН ДОХОД -  616,67 лв.  НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО
 2. КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВА СМЕТКА  ( издадена на името на ученика)

Забележка: Учениците, придобиват право на стипендия, след класиране и до изчерпване на средствата определени за дадения вид стипендия.

ІІІ. СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ

 • УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ ИЛИ БЕЗ РОДИТЕЛИ 
 1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
 2. КОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ
 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЖИВИЯ РОДИТЕЛ
 4. КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВА СМЕТКА  ( издадена на името на ученика)

IV. СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
 2. ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ УВРЕЖДАНЕТО
 3. КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВА СМЕТКА  ( издадена на името на ученика)

V. ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ

Предоставя се за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението на ученика. 

- ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

- КОПИЕ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВА СМЕТКА  ( издадена на името на ученика)

Разходите се доказват с разходооправдателни документи.

VI. ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ (отпуска се еднократно)

Предоставя се за:

- Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование.

- Постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Забележки:

 1. За стипендия могат да кандидатстват всички ученици от VIII до XII клас включително.
 2. Всеки ученик може да кандидатства за повече от един вид стипендия, но може да получава само един вид стипендия, по негово желание, въз основа на писмено заявление.
 3. Ученици с трайни увреждания, при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.
 4. Ученици без родители или с един родител, при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.
 5. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.
Views: 102 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]