Home » 2014 » Декември » 25 » Приключване на проект
18:17
Приключване на проект

  МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

Инвестира във вашето бъдеще!

ПГСАГ "Проф. Арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана изпълни проект BG051PO001-4.3.05-0012 „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. Арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ“, финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

ДОГОВОР ЗА БФП № Д01–4393/27.08.2013 г. Проектът се изпълнява в партньорство с Майкрософт България.

 

Общата цел на проекта бе да актуализира учебния процес в специалността „Системно програмиране” в ПГСАГ "Проф. арх. Ст. Стефанов" - Монтана, чрез изграждане на "Образователен парк" в активно сътрудничество с партньора Майкрософт България ЕООД - работодател в сферата на ИКТ.

Постигнати резултати: 4 учители - специалисти по информатика и ИТ, преминаха успешно обучение в 2 направления, покриващо 4 отделни продукта; изграден е образователен парк – «Виртуална лаборатория» с 12 работни места; обурудван е център за професионална сертификация; актуализирани са 4 учебни програми, които включват по 2 модула за сървърни приложения и 2 модула приложения за разработка; 103 ученици преминаха професионално обучение по актуализирани учебни програми.

Период на изпълнение на проекта: Септември 2013 г. – Декември 2014 г.

Общ бюджет – 154 700.37 лева

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов“ - Монтана носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.”

Views: 710 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]