Home » 2021 » Април » 9 » Обучение от 12 април
15:12
Обучение от 12 април

ЗАПОВЕД № РД 01-259/09.04.2021 г.

На основание чл. 259, ал.1, чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование в изпълнение на Заповед № РД 09-856 от 09.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ

Обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас в дневна форма на обучение за периода от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. се провежда както следва:

І. График за провеждане на присъствено обучение по класове:

1. От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8. и 10. клас.

2. От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9. и 12. клас.

ІІ. График за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по класове:

- От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – неприсъствено се обучават учениците от 9.,11. и 12. клас.

- От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – неприсъствено се обучават учениците от 8., 10. и 11. клас.

ІІІ. Продължителност на учебния час и график на учебните часове:

1. Продължителността на учебния час за присъственото обучение е 45 минути.

2. Продължителността на учебния час за неприсъственото обучение е 40 минути.

3. Учебните занятия се провеждат по графика на утвърденото седмично разписание на паралелките за втори учебен срок със следното часово разпределение в присъствено обучение:

І учебен час: 08:00 – 08:45 часа

ІІ учебен час: 08:55 – 09:40 часа

ІІІ учебен час: 09:50 – 10:35 часа

ІV учебен час 11:05 – 11:50 часа

V учебен час: 12:00 – 12:45 часа

VІ учебен час: 12:55 – 13:40 часа

VІІ учебен час: 13:50 – 14:35 часа

4. Учебните занятия се провеждат по графика на утвърденото седмично разписание на паралелките за втори учебен срок със следното часово разпределение в неприсъствено обучение:

І учебен час: 08:00 – 08:40 часа

ІІ учебен час: 08:55 – 09:35 часа

ІІІ учебен час: 09:50 – 10:30 часа

ІV учебен час: 11:05 – 11:45 часа

V учебен час: 12:00 – 12:40 часа

VІ учебен час: 12:55 – 13:35 часа

VІІ учебен час: 13:50 – 14:30 часа

ІV. Присъственото обучение на учениците се осъществява при спазване на следните условия:

1. Обучението се провежда в класни стаи за учебните часове по общообразователна подготовка, с изключение на часовете по информационни технологии и физическо възпитание и спорт и за учебните часове по теория, и за които не се изисква специфично оборудванe.

2. Използване на различни входове/изходи от класовете с оглед предотвратяване струпването на хора.

3. Разпределение на класните стаи и използване на входовете/изходите по класове:

№ по ред                        Клас                        Етаж от учебния корпус               Кабинет №                   Вход/Изход

1.                            VIII a                                      III                                            35                            Северен

2.                            VIII б                                      III                                            32                            Централен

3.                             VIII в                                     III                                             31                            Централен

4.                             IX а                                       III                                             33                            Централен

5.                             IX б                                       III                                             34                            Централен

6. IX в III 36 Северен

7. X а I 16 Централен

8. X б I 11 Централен

9. XII а I 13 Южен

10. XII б I 15 Централен

11. XII в I 14 Южен

12. XII г I 16 Централен

4. Задължително е носенето на защитни маски за лице от всички ученици, учители, непедагогически персонал и от външните за институцията лица в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека.

5. Задължително е носенето на маски от учителите и от учениците в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон). Изключение за учениците се допускат при астматични или алергични прояви.

6. Задължително е носенето на защитни маски за лице от учениците и от учителите при консултиране на ученици по учебни предмети, при провеждане на занимания по интереси и при допълнително обучение за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание.

7. Задължително е носенето на защитни маски за лицата от непедагогическия персонал при работа с ученици, учители и посетители.

8. Учителите и учениците могат да продължат да използват защитни шлемове, но само като допълнение към защитните маски за лице.

9. Маските за учениците се осигуряват от самите тях, респективно от техните родители.

10. Учениците, които не носят предпазна маска за лице на местата, определени с настоящата заповед и застрашават здравето на останалите участници в образователновъзпитателния процес в зависимост от повтаряемостта на нарушението се санкционират по чл. 199 от Закона за предучилищното и училищното образование със „забележка“, „предупреждение за преместване в друго училище“ и „преместване в друго училище.

11. Длъжностните лица, работещи в професионалната гимназия, които не носят предпазни маски за лице на местата , определени с настоящата заповед в зависимост от повтаряемостта на нарушението се санкционират по реда на Кодекса на труда.

V. Обучението на учениците от разстояние в електронна среда се провежда при следните условия:

1. Обучението от разстояние в електронна среда се извършва синхронно чрез образователната платформа Microsoft Teams.

2. Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време и преподавателска работа, определена със Списък – образец № 1 за учебната 2020-2021 година.

3. Обучението от разстояние включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. На учениците, които не са се включили в дистанционния учебен час се пишат отсъствия. За оценяване на резултатите от обучението се поставят оценки.

Views: 247 | Added by: jm_69 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]