Home » 2021 » Януари » 27 » График обучение от 4 февруари
18:05
График обучение от 4 февруари

ЗАПОВЕД

№ РД 01-169/27.01.2021 г.

На основание чл. 259, ал.1,  чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал.1 от Закона за

предучилищното и училищното образование в изпълнение на

Заповед № РД -01-52/26.01.2021 г. за изменение и допълнение

на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със

Заповед №  РД -01-718 от 18.12.2020 г. и

Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ

 

Обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас в дневна форма на обучение за периода

от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се провежда както следва:

І. График за провеждане на присъствено обучение по класове:

1. От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VІІІ и ХІІ клас.

2. От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от Х и ХІ клас.

3. От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от ІХ и ХІІ клас.

ІІ. График за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/

чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии по класове:

- От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – неприсъствено се обучават учениците от ІХ, Х и ХІ клас.

- От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – неприсъствено се обучават учениците от VІІІ, ІХ и ХІІ клас.

- От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – неприсъствено се обучават учениците от VІІІ, Х и ХІ клас.

ІІІ. Продължителност  на  учебния час и график на учебните часове:

 1. Продължителността на учебния час за присъственото и неприсъственото

обучение е 45 минути.

 1. Учебните занятия се провеждат по графика на утвърденото седмично разписание на паралелките

за втори учебен срок със следното часово разпределение:

І учебен час:  08,00 – 08,45 часа

ІІ учебен час: 08,55 – 09,40 часа

ІІІ учебен час: 09,50 – 10,35 часа

ІV учебен час:11,05 – 11,50 часа

V учебен час:  12,00 – 12,45 часа

VІ учебен час: 12,55 – 13,40 часа

VІІ учебен час: 13,50 – 14,35 часа

ІV. Присъственото обучение на учениците се осъществява при спазване на следните условия:

 1. Обучението се провежда в класни стаи за учебните часове по общообразователна

подготовка, с изключение на часовете по информационни технологии и фвс и

за учебните часове по теория, и за които не се изисква специфично оборудванe.

 1. Използване на различни входове/изходи от класовете с оглед предотвратяване струпването на хора.
 2. Разпределение на класните стаи и използване на входовете/изходите по класове:

№ по ред

Клас

Етаж от учебния корпус

Кабинет №

Вход/Изход

1

VIII a

III

35

Централен

2

VIII б

III

32

Централен

3

VIII в

III

31

Централен

4

IX а

III

31

Централен

5

IX б

III

32

Централен

6

IX в

III

33

Централен

7

X а

III

31

Централен

8

X б

IІІ

32

Централен

9

XI а

I

11

Южен

10

XI б

I

12

Южен

11

XII а

I

13

Южен

12

XII б

I

14

Южен

13

XII в

I

15

Южен

14

XII г

I

16

Южен

 

3. Задължително е носенето на защитни маски за лице от всички ученици,

учители, непедагогически персонал и от външните за институцията лица в общите

закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори,

санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека.

            4. Задължително е носенето на маски  от учителите и от учениците в класните

стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети,

физкултурен салон). Изключение за учениците се допускат при асматични или

алергични прояви.

            5. Задължително е носенето на защитни маски за лице от учениците  и

от учителите при консултиране на ученици по учебни предмети, при провеждане

на занимания по интереси и при допълнително обучение за преодоляване на

пропуски при усвояването на учебното съдържание.

            6. Задължително е носенето на защитни маски за лицата от непедагогическия

персонал при работа с ученици, учители и посетители.

            6. Учителите и учениците могат да продължат да използват защитни

шлемове, но само като допълнение към защитните маски за лице.

            7. Маските за учениците се осигуряват от самите тях, респективно от 

техните родители.

            8. Учениците, които не носят предпазна маска за лице на местата,

определени с настоящата заповед и  застрашават здравето на останалите

участници в образователно-възпитателния процес в зависимост от повтаряемостта

на нарушението се санкционират по чл. 199 от Закона за предучилищното и

училищното образование със „забележка“, „предупреждение за преместване

в друго училище“ и „преместване в друго училище.

            9. Длъжностните лица, работещи в професионалната гимназия, които

не носят предпазни маски за лице  на местата , определени с настоящата

заповед в зависимост от повтаряемостта на нарушението се санкционират

по реда на Кодекса на труда.

 

V. Обучението на учениците от разстояние в електронна среда се провежда

при следните условия:

 1. Обучението от разстояние в електронна среда се извършва синхронно
 2. чрез образователната платформа Microsoft Teams.
 3. Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от
 4. учителите в рамките на уговорената продължителност на
 5. работното им време и преподавателска работа, определена със
 6. Списък – образец № 1 за учебната 2020-2021 година.
 7. Обучението от разстояние включва дистанционни учебни часове,
 8. самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението
 9. и оценяване.

На учениците, които не са се включили в дистанционния учебен час

се пишат отсъствия. За оценяване на резултатите от обучението

се поставят оценки.

           Инж. Красимира Каменова

          Директор на ПГСАКН – Монтана

 

Views: 262 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]