Home » 2012 » May » 18 » „ЧИСТА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕДИН УСТОЙЧИВ СВЯТ”
09:33
„ЧИСТА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕДИН УСТОЙЧИВ СВЯТ”
<Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия  „Проф. арх. Стефан Стефанов” – Монтана е бенефициент по проект  BG05PO001-7.0.01-0106 – C0001/02.04.2012 г. „Чиста енергия за един устойчив свят”, финансиран от Европейски социален фонд  2007 – 2013 чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът е с продължителност 15 месеца и има за цел да допринесе за създаване на мрежи, транснационални партньорства, обмен на знания и въвеждане на добри практики и иновации от европейските страни при професионалното обучение, да предаде натрупания опит в обучението на монтажници на слънчеви топлинни инсталации от водещи испански експерти.

Партньор на ПГСАГ - Монтана по настоящия проект е Фондация „Център за проучване на енергийните ресурси и потреблението на енергия”, гр. Сарагоса, Испания. Фондацията е една от най-големите енергийни компании в света. Тя заема водещи позиции в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, в която област главно е насочен настоящият проект. Основните й сфери на дейност са свързани с проучване, разработване и интегриране на иновативни технологии за т.нар. „зелена енергия”, както и изготвяне на специализирана литература и провеждане на професионални семинари, конференции и обучения на специалисти за оптимизиране на енергийната ефективност.

Дейностите в проекта са в пряка връзка със схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Без граници – компонент 1”. Използвайки опита на испанския партньор, ПГСАГ ще разработи учебна програма по специалност - „Монтажник на слънчеви топлинни инсталации”, ще разработи и отпечати учебно помагало по специалността, ще осигури възможност провеждане на пилотно обучение на специалисти  по специалност „Монтажник на слънчеви топлинни инсталации”,  на лица занимаващи се с монтаж и поддържане на съоръжения за слънчеви топлинни инсталации, заети в малки и средни предприятия.

Възобновяемите енергийни източници и в частност слънчевата топлинна енергия са ключови за намаляване на дела на енергията от конвенционални източници във все по - нарастващото общо потребление на енергия през идващите години, което е индикатор за успешното реализиране на проекта.

На 29 май 2012 година ПГСАГ организира „Кръгла маса”, на която ще бъде представен проекта, неговите цели, задачи и дейности, ще се проведе дискусия по проблеми, свързани с използването на енергията от ВЕИ (Визобновяеми енергийни източници) в Северозападна България.

От екипа по проекта

 

"Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на статията се носи от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх.Стефан Стефанов”- Монтана и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази статия отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”

Views: 1079 | Added by: jm_69 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]