Home » 2016 » Октомври » 6 » ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
18:49
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035782 „БЪДЕЩЕТО НА УЕБ ДИЗАЙНА И УЕБ ТЕХНОЛОГИИТЕ”

Програма „ЕРАЗЪМ +“; сектор „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“;

КД1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“; дейност „МОБИЛНОСТ НА ОБУЧАЕМИ И ПЕРСОНАЛ“; тип дейност „МОБИЛНОСТ НА ОБУЧАЕМИ И ПЕРСОНАЛ В ПОО“

 

Организация бенефициент: Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов”

Организация партньор: WBS TRAINING AG, Германия

Начална и крайна дата на проекта: 01.06.2017 г. – 31.05.2019 г.

Целева група: ученици в 11-и и 12 клас, професия „Системен програмист“

Основна цел на проекта е да надгради знанията, професионалните умения и компетенции на младите  компютърни специалисти по отношение на европейските тенденции в сферата на Web дизайна и да повиши професионалните компетенции на 4 учители по професионална подготовка за прилаганите ноеи компютърни технологии и програми в областта на уеб дизайна. Наред с това да внесе европейски практики в сферата на интернет програмирането и да отговори на нарастващата потребност от квалифицирани кадри в тази област.

В рамките на проекта ще бъдат осъществени - мобилност на 40 ученици от професионалната гимназия в две последователни години и мобилност на 4 учители по професионална подготовка. Учениците избрани да участват в мобилност ще реализират триседмично практическо обучение по специалността на тема - Бъдещето на уеб дизайна и уеб технологиите през април 2018 или през 2019 г. в центъра на WBS TRAINING AG в гр. Дрезден, Германия.

Основните теми, включени в програмата на практиката и мобилността на учениците като ....... при провеждане на практическите занимания ще допълнят и усъвършенстват придобитите до този момент професионални умения и нагласи. Практиката ще бъде съпътствана и от индивидуални практически задачи, които ще им предоставят качествено нови компетенции и европейски опит в областта на интернет програмирането.

Провеждането на 5 дневно обучение на учителите по професионална подготовка от направление Компютърни науки ще допринесе за повишаването на методическата подготовка на учителите, усвояването на нови методи, похвати и опит в преподаването и ученето за развитие на професионалните и личностните качества на учениците.

Преди провеждането на мобилностите в професионалната гимназия ще се проведе необходимата професионална и междукултурна подготовка. Учениците, участници в мобилност ще получат и онлайн езикова подготовка чрез системата OLS на програма „Еразъм+“.

След завръщането на участниците в мобилността в България те ще организират и проведат уъркшоп пред учениците и учителите от професионалната гимназия и работодатели, на които ще представят презентация от практиката във WBS Training AG, ще изкажат лични впечатления от участието си в проекта.

 

evrofooterТози проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

 

 

ПРОЕКТ № 2016-1-BG01-KA102-023232

„ЕНЕРГИЙНО – ЕФЕКТИВНОТО СТРОИТЕЛСТВО”, КД1  „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

 

Проектът  "Енергийно-ефективното строителство" цели:

1. Повишаване капацитета, привлекателността и международното измерение на професионалната гимназия.

2. Да предостави подкрепа на  40 ученици от професия "Строителен техник" да придобият компетентности в областта на енергийно - ефективното строителство, да  усъвършенстват  чуждоезиковите си  компетентности, да  се запознаят с други култури и страни.

3. Повишаване квалификацията на 6 учители по професионална подготовка  в отрасъл "Строителство" да придобият нови компетентности в областта на енергийно- ефективното строителство при изграждането на нови и реновирането на  стари сгради за намаляване на топлообмена им.

4. Повишаване качеството на професионалното обучение и ефективността на практическото обучение, провеждано от професионалната гимназия чрез въвеждането на добри практики и иновативен опит.

ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" предвижда провеждането на европейска  мобилност в гр. Котсбут, Германия с две целевите групи:

-  обучаеми - 40 ученици, преминали първоначално професионално обучение по професия "Строителен техник" с цел практика в реална работна среда. Мобилността ще се проведе в две последователни години - 2017 г. и 2018 г. с по една група от 20 ученици в различни випуски, успешно завършили 10 клас в предходните учебни години;

- персонал - 6 учители по професионална подготовка с професионална квалификация в отрасъл строителство с цел обучение и подкрепа на професионалното им развитие.

Изпълнението и на двете мобилности ще се реализира съвместно с Дружеството за професионално подпомагане и компетентен център за устойчиво строителство - Котбус и ще се проведе в материално-техническата база на дружеството, включваща и  тренировъчен център за различни видове строителни операции.

Проектът ще се реализира чрез изпълнението на следните дейности:

1. Организация, информиране и публичност

2. Подбор на участниците;

3. Провеждане на предварителна подготовка на участниците;

5. Организация  и реализиране на мобилностите;

6. Сертифициране и признаване на резултатите;

7. Отчет на постигнатите резултати;

8. Мултиплициране на резултатите.

 

Очаквани резултати:

1. Повишени компетеностите /знания, умения и нагласи/ на 40 учениците от професия „Строителен техтик“ и пригодността им за бъдеща заетост;

2. Повишени професионалните компетенции за прилаганите нови енергийно-ефективни технологии и системи в строителството на 6 учители по професионална подготовка с професионална квалификация „строителен инженер“;

3. Усвоени нови методи, похвати и опит в преподаването и ученето за развитие на професионалните и личностните качества на  учениците;

4. Подобрени ключовите компетенции по немски  език на 40 ученици, 6 учители по професионална подготовка и 4 придружаващи лица от персонала на на училището;

5. Повишени мобилност и адаптивност на параза на труда на участниците в Европейски съюз и извън него;

6. Модернизирани 6 учебни програми за професионално обучение на професията "Строителен техник";

7. Подобрено качество на предоставяното професионално образование и  подобрена ефективност на провежданите учебни и производствени практики чрез внедряване на иновативен опит;

8. Подобрена привлекателност и конкурентноспособност на професионалната гимназия.

Очаквано въздействие от изпълнението на проекта върху целевите групи и върху организацията-бенефициент и партньора по проекта:

1. Повишена мобилност и адаптивност на участниците на параза на труда в Европейски съюз и извън него;

2. Повишена  мотивация на ползвателите за непрекъснато професионално усъвършенстване и конкурентноспособност;

4. Повишено качество на предоставяното професионално образование и обучение в съответствие с изискванията на бизнеса.

5. Обмен на добри практики с други европейски институции в системата на ПОО.

Стартира ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ

2016-1-BG01-KA102-023232 „ЕНЕРГИЙНО – ЕФЕКТИВНОТО СТРОИТЕЛСТВО”, КД1  „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“, Програма „Еразъм +“

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана стартира информационна кампания, в която ще запознае учениците, педагогическия състав и родителите с целите, задачите и обхвата на проекта.

Всеки желаещ да се включи в проекта или да получи повече информация за възможностите му, реда за подбор на крайните  бенефициенти или за участието на одобрените от селекционната комисия участници в предварителната подготовка, може да присъства заедно с екипа за изпълнение на проекта на организираната тематична среща по проекта, която ще се проведе в началото на месец октомври 2016 г..  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/d36744d4-73ed-4303-92f4-93c181991eca

Views: 9174 | Added by: jm_69 | Rating: 3.0/2
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]