Правилник
за организацията и дейността на ученическия съвет
1. Същност
1.1. Ученическият съвет е форма на ученическо самоуправление.
1.2. Решава проблеми засягащи учениците.
1.3. Приема решения за разработване и реализиране на проекти.
2. Членство
2.1.Членството в ученическия съвет е доброволно.
2.2.В него участва по един представител от всеки клас от училището от 8 до12 клас плюс всеки, който
желае да участва в реализирането на различните дейности.
2.3. Членовете на ученическия съвет се излъчват от класовете след провеждане на демократичен избор.
3. Структура на ученическия съвет
3.1. Висш орган на ученическия съвет е общото събрание.
3.2.Общото събрание се състои от всички членове на ученическия съвет.
3.3. Протоколите на общото събрание се водят от секретаря.
3.4. Членовете на общото събрание избират управителен съвет, който се състои от осем длъжности:
председател;
заместник- председател;
отговорник връзки с обществеността;
секретар;
отговорник на випуск 8 клас;
отговорник на випуск 9 клас;
отговорник на випуск 10 клас;
отговорник на випуск 11 клас;
отговорник на випуск 12 клас.
3.5.Всички длъжности са с мандат от една година
3.6.Настоящият списък от длъжности може да бъде изменян, чрез редактиране или премахване  на настоящите или чрез добавяне на нови длъжности, след обсъждането и гласуването им от общото събрание на ученическия съвет.
4. Права и задължения на ученическия съвет.
4.1.Всеки член има право:
да свиква общото събрание на ученическия съвет, когато сметне за необходимо и за решаването на спешни въпроси свързани с дейността му;
на един глас в общото събрание на ученическия съвет;
да участва активно в управлението и работата на ученическия съвет;
да избира и да бъде избиран в органите на ученическия съвет;
да гласува;
да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител и/или педагогическия съветник, по важни за класа въпроси и възникнали  проблеми.
4.2.Всеки член е длъжен:
да спазва правилника за организацията и дейността на ученическия  съвет;
да участва активно в дейността му;
да представлява класа пред ученическия съвет;

да уведомява класа за взетите от ученическия съвет решения и  информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи  пряко или косвено интересите на класа;

да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание на общото събрание на ученическия съвет, за да изяви своите собствени  възгледи, да дава предложения или да участва чрез други действия;

да стимулира активното участие на своите съученици в заседанията;

да защитава всеки ученик от неговия клас, при  накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права, от страна  на ученик, учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал.
5. Ред за вземане на решения:
5.1.Събрание  на ученическия съвет се счита за редовно, когато има кворум, състоящ се от минимум 50% + един от членовете.
5.2.При липса  на кворум събранието се отлага с 15 минути на същото място и при същия дневен ред. След  това то се провежда и се счита за редовно колкото и членове да се явят.
5.3.Решенията  на общото събрание на ученическия съвет се вземат с обикновено мнозинство от  присъстващите членове.
5.4.Член на общото събрание на ученическия съвет няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него.
5.5.Общото събрание ученическия съвет решава конкретно във всеки
отделен случай формата на гласуване явно или тайно.
6.Задължения на ръководството на ученическия  съвет.
6.1.Ръководството на ученическия съвет или отделни негови членове могат да бъдат освободени по решение на общото събрание преди изтичане на мандата в случай, че нарушават изискванията на устава, не изпълняват решенията на ученическия съвет,а също и при невъзможност да изпълняват задълженията си.
6.2.Подготвя заседанията на общото събрание, където внася за разглеждане и решаване постъпилите предложения относно дейността и управлението на ученическия съвет.
6.3.Създава и поддържа връзките на ученическия съвет с други подобни  организации и лица.
 7.Мандат.
7.1.Ученическият съвет има мандат една година.
7.2.Членовете на общото събрание се обновяват или запазват съобразно желанията на класовете.
8.Наказания при отсъствия от събрания или неспазване на правилника за дейността на ученическия съвет.
8.1.При нарушаване правилата за дейността на съвета за пръв път или две неуважителни отсъствия от събранияпредупреждение  за изключване от ученическия съвет.
8.2.При нарушаване правилата за дейността на съвета за втори път или  неуважително отсъствие от събрание за трети пътизключване  от ученическия съвет.
9.Заседания на общото събрание на училищния  съвет
9.1.Редовните заседания се провеждат два пъти в месеца ръководени от председателя на училищния съвет или неговия заместник.
9.2.Всеки член на ученическия съвет има право  да свиква общото събрание за разглеждане на въпрос касаещ учениците или обсъждането на идея по всяко време.
10.Предложения за промени в правилника може да прави председателя на ученическия съвет или най-малко  1/3 от членовете на общото събрание.
11.Решения за  промени в правилника се приемат от управителния съвет.