Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

1. Български език

• Текстът и социокултурният контекст

• Текстът    в   публичното   общуване.   Сфери   на   научната,    медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация

• Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста

• Функции на езиковите средства за изграждане на текста

• Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища

• Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста

• Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации

• Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила

• Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила

• Създаване на аргументативен текст.

2. Литература

2.1. Автори и произведения:

• Христо Ботев

поезия: „Майце си", „Към брата си", „Елегия", „Борба", „До моето първо либе", „На прощаване", „Хаджи Димитър", „Моята молитва", „Обесването на Васил Левски"

• Иван Вазов

поезия: „Българският език", „Отечество любезно", „При Рилския манастир", „Елате ни вижте", „Линее нашто поколение", „Епопея на забравените"-"Левски", „Паисий",  "Кочо",  "Опълченците  на  Шипка";  разказът  "Дядо  Йоцо  гледа"; повестта „Чичовци"; романът „Под игото"

• Алеко Константинов

фейлетонът „Разни хора, разни идеали"; книгата „Бай Ганьо"

• Пенчо Славейков

поезия: „Cis moll", „Ни лъх не дъхва над полени", „Спи езерото; белостволи буки", „Самотен гроб в самотен кът"; поемата „Ралица"

• Пейо Яворов

поезия: „Градушка", „Заточеници", „Ще бъдеш в бяло", „Две хубави очи", „Стон", „Две души", „Сенки", „Песента на човека", „Маска"

• Елин Пелин

разкази: „Ветрената мелница", „Косачи", „Задушница", „Мечтатели", „На оня свят",  "Андрешко",  "Чорба  от  греховете  на  отец  Никодим",  "Занемелите камбани" повестта „Гераците"

• Димчо Дебелянов

поезия: „Черна песен", „Пловдив", „Да се завърнеш…", „Помниш ли, помниш ли…", „Спи градът", „Миг", „Един убит", „Сиротна песен", „Тиха победа"

• Христо Смирненски

поезия: „Да бъде ден!", „Ний", „Йохан", „Юноша", „Стария музикант", „Цветарка", „Зимни вечери"

• Гео Милев

поемата „Септември"

• Атанас Далчев

поезия: „Прозорец", „Болница", „Стаята", „Къщата", „Повест", „Книгите", „Камък", „Дяволско"

• Елисавета Багряна

поезия: „Кукувица", „Стихии", „Потомка", „Вечната"

• Йордан Йовков

разкази: „Песента на колелетата", „Последна радост", „Шибил", „През чумавото", „Индже", „Албена", „Другоселец", „Серафим"

• Никола Вапцаров

поезия: „Вяра", „Писмо"(„Ти помниш ли…"), „Песен за човека", „Сън", „История", „Завод", „Кино", „Прощално", „Борбата е безмилостно жестока…"

• Димитър Димов романът „Тютюн"

• Димитър Талев

романът „Железният светилник".

2.2. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) Знания за строежа и функционирането на художествената творба

• Художествена условност (фолклор, литература)

•   Особености    на    условния   изобразен    свят   (време    и    пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт)

•  Строеж  на  художествената  творба  (заглавие,  мото,  сюжет,  фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея)

•   Комуникативен   строеж    на   художествената   творба    (автор,   читател, повествовател, лирически герой)

• Въздействие на художествената творба (типове отношения автор-герой и читател)

• Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма)

• Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи-метафора, метонимия, символ, алегория; фигури-сравнение, епитет, хипербола, литота, антитеза, оксиморон, парадокс, гротеска).

III. Оценявани компетентности

1. Езикови компетентности:

• Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености и да обработва получената информация в съответствие с поставената задача

• Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност

• Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача

• Умее да  подбира и  да  съчетава езикови средства  със  стилов белег,

предпочитани при общуване в различни функционални сфери

• Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език

• Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език

•  Владее  и  умее  да   прилага  правописната  норма  на   съвременния български книжовен език

• Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.

2. Литературни компетентности:

• Разбира условния характер на художествената литература

• Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в българската литературна история

• Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба

• Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи:

1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.

• задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.