Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2"

И през учебната 2017/2018 година учениците и учителите от ПГСАГ се включват активно в проекта. Сформирани са следните групи със съответните ръководители: 

Клубове по интереси и техните ръководители:

1 БИЛЯНА ЛУКАНОВА БАДМИНТОН 14
2 ИЛИАНА МЛАДЕНОВА ЕСЕИСТИКА И ПОЕЗИЯ 20
3 ДЕСИСЛАВА ЕФТИМОВА ДА РАЗЧУПИМ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА 15
4 МАРИАНА ПЪРВАНОВА В СВЕТА НА КНИГИТЕ – ЧЕТЕНЕТО КАТО АКТИВНА ПОЗИЦИЯ 20
5 ЕЛЕНА НЕДЕЛКОВА МЛАД ЛИНГВИСТ 14
6 ВАНЯ ДИМИТРОВА В СВЕТА НА МУЛТИМЕДИЯТА 12
7 РУМЯНА МИТОВА ДА ОПОЗНАЕМ БЪЛГАРИЯ 18
8 ЙОНКА МАРКОВА ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ 12
9 АНЖЕЛА ПАСКОВА АРТСТУДИО-ДИЗАЙНЕРСКИ РЕШЕНИЯ ЧРЕЗ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 13
10 ЕМИЛИЯ ВАЛЕРОВА ПРИРОДАТА - НАШ ДОМ 14
11 ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА НЕМСКИЯТ ЕЗИК – ЛЕСЕН И ИНТЕРЕСЕН 12
12 ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА НЕМСКИЯТ ЕЗИК – СВЯТ НА НЕОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 12
13 ЙОЛИНА ЙОРДАНОВА БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРИ 13
14 ДАНИЕЛА МАКАВЕЕВА КОМПЮТЪРЪТ И АЗ 12
15 ГОРАН АВРАМОВ СПОРТЕН РИБОЛОВ 15
16 НАТАЛИЯ ПЕТРОВА КЕШФЛОУ КЛУБ 13
17 НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ЕВРОКЛУБ 13
18 ДОБРОСЛАВ ДОБРЕВ КИКБОКС 12
19 ПЪРВОЛЕТА ПЪРВАНОВА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И КУЛТУРА 12

Клубове обучителни затруднения:

1 ТАНЯ ИВАНОВА КРАЧКА НАЗАД, ДВЕ НАПРЕД 10
3 ПРОЛЕТ ЯНЧЕВА „ГОТОВИ ЗА МАТУРА“ 10
4 ПРОЛЕТ ЯНЧЕВА ЗА МАТУРАТА БЕЗ ПРОБЛЕМ 10
6 ИЛИАНА МЛАДЕНОВА ДА ПИШЕМ ПРАВИЛНО 10
7 МАРИАНА ПЪРВАНОВА ДА ЗНАЕМ ПРАВИЛАТА И ДА ПИШЕМ ПРАВИЛНО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 10
9 ЕЛЕНА НЕДЕЛКОВА ИСКАМ ДА ЗНАМ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 10
11 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ МАТЕМАТИКА 8

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Индикатори

 1. Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.
 2. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.
 3. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

70%

УЧИЛИЩА, ПРЕДЛАГАЩИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

320 000

УЧЕНИЦИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ПОВИШЕНА

МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ

 

ОСМИСЛЯНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ