Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

ПОКАНА

 

Уважаеми ученици от Х И ХІ клас, Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана стартира изпълнение на дейностите по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ 

Необходими документи за допускане до подбор:
1. Заявление за участие;

2. Карта за участие;
Документите се подават в срок до 10.12.2021 година в деловодството на училището.
Критерии за подбор на крайните бенефициенти в проекта:

 1. Среден успех от предходната година - 25 т. ;
 2. Среден успех от предмети по професионална подготовка от предходната година - 35 т. ;
 3. Неизвинени отсъствия от изминалата учебна година:
  • до 5 неизвинени отсъствия - ( -5 точки);
  • до 10 неизвинени отсъствия - (-10 точки);.
 4. Наложени наказания за изминалата учебна година:
  • Наказание по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП - (-5точки);
  • Наказание по чл. 139, ал. 1, т.2 и 3 от ППЗНП - (-10 точки);

След направеното класиране по низходящ ред ще бъдат избрани участниците в съответните практики и фирми. Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора.
При равен брой точки след класирането ще се извърши подбор чрез събеседване.
Крайният срок за подаване на заявлениея е  10.12.2021г.