НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ
в паралелките с прием след завършен 7 клас 
през учебната  2012/2013 г.
  • Заявление за участие в класиране с подредени желания;
  • Копие на удостоверението за завършен 7 клас в годината на кандидатстване;
  • Копие от служебна бележка от положените приемни изпити,  когаго кандидатства от друга област;
  • Копие от медицинско свидетелство, удостоверяващо, че специалностите, за които кандидатства, не са противопоказни за здравословното му състояние, издадено от лекуващ лекар;
  • Документите се подават в определен от РИО-Монтана приемен център.
СРОКОВЕ:

Провеждане на изпити:Подаване на документи:Класирания:Записване:
21.05.2012 г. - Бълг.  език и литература15-20.06.2012 г.І класиране: 26.06.2012
27.06-29.06.2012
23.05.2012 г. - Математика-ІІкласиране: 03.07.201204.07-06.07.2012

Подаване на документи за участие в Трети етап:
  • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 10.07. - 11.07.2012 г.
  • Класиране - до 13.07.2012 г.
  • Записване  на приетите ученици - 16.07 - 17.07.2012 г.
  • Попълване на незаетите места  -  до 26.07.2012 г.