ПРОЕКТ „УСПЕХ" – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти

BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

От началото на м. февруари 2012 г. стартира работата по проект „Успех" на МОМН. Проектът се осъществява по бюджетна линия „Да направим училището привлекателно за младите хора", Оперативна програма за развитие на човешките ресурси. Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности, с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища. При организацията и провеждането на извънкласните и извънучилищни форми и дейности по проекта УСПЕХ по бюджетна линия BG 051ро001 – 4.2.05 «Да направим училището привлекателно за младите хора», се спазват и всички останали нормативни разпоредби, касаещи системата на средното образование и ОПРЧР. Занятията ще се провеждат в учебни дни, и в събота и неделя. Всеки ученик от училище може да избере да се включи само в една от посочените в таблицата групи. Заявления за включване в група, както и информация за времето на провеждане на занятията могат да се получат от съответният ръководител.

КЛУБОВЕ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ИМ ПО ПРОЕКТ BG051PO001 „УСПЕХ” 2014/2015 уч. г.

1.Клуб "Аз обичам да чета ", ръководител  Мариана Първанова 
2. Клуб "Магията на словото" , ръководител Илияна Младенова  
3. Клуб "Моята България", ръководител  Румяна Митова 
4. Клуб "Духовни водачи на България", ръководител Йолина Йорданова  
5. Клуб "Оцеляване сред дивата природа", ръководител Биляна Луканова 
6. Клуб "Да опазим природата", ръководител Емилия Валерова 
7. Клуб " Спортен риболов", ръководител Горан Аврамов 
8. Клуб "Млад преводач", ръководител Десислава Ефтимова
9. Клуб "Учим, творим и се забавляваме на английски език", ръководител  Елена Неделкова
10. Клуб "Практически английски език", ръководител Светослава Тодорова
11. Клуб "Поглед върху Германия", ръководител  Жанета Георгиева 
12. Клуб "Дигитална фотография", ръководител Николай Николов
13. Клуб "Евроклуб" , ръководител Наталия Атанасова
14. Клуб "Иновативният предприемач - гаранция за успешен бизнес", ръководител Мая Борисова
15. Клуб "Ученическа мозайка - учим и правим", ръководител  Ива Петкова
17. Клуб "Мултимедиен свят", ръководител  Ваня Димитрова 
18. Клуб "Изкуството да общуваш", ръководител Нели Иванова