Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот"

Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.

Цели

* Да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие;
* Да насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение;
* Да повишава атрактивността на професионалното образование и обучениe и да насърчава мобилността на работодатели и работещи. 

Оперативни цели

* Да подобри качеството и да повиши мобилността на лица от началното и продължаващото професионално обучение, с което работните места в предприятията да нараснат с поне 80 000 на година до края на Програмата "Учене през целия живот";
* Да увеличи качеството и обема на сътрудничество между институциите и организациите, предоставящи възможности за обучение, и предприятията, социалните партньори и съответните органи в цяла Европа;
* Да подпомага развитието на иновативни практики в сферата на професионалното образование и обучение и пренасянето им от страните участнички към други страни;
* Да подобри прозрачността и признаването на квалификациите и компетенциите, включително и тези, придобити чрез неформално и извън-формално обучение;
* Да насърчава изучаването на чужди езици;
* Да подпомага развитието на иновативни пособия, услуги, методологии и практики за учене през целия живот, базирани на информационните и комуникационни технологии. 

Целеви групи

* Лица от всички нива на професионалното образование и обучение;
* Лица на пазара на труда;
* Институции и организации, предоставящи възможности за обучение в сферите, приоритетни за програма “Леонардо да Винчи”;
* Учители, обучители и друг персонал от тези организации;
* Асоциации на обучаеми, родители и учители в сферата на професионалното обучение;
* Предприятия, социални партньори и други представители на бизнеса, включително търговски и промишлени палати, занаятчийски организации;
* Институции предоставящи професионално консултиране, ориентиране и информация относно учене през целия живот;
* Институции, отговорни за изготвянето на политики за професионално обучение в контекста на учене през целия живот на местно, регионално и национално ниво;
* Изследователски центрове, работещи по проблемите на ученето през целия живот;
* Висши учебни заведения;
* Организации с идеална цел, доброволчески институции, НПО.