СЪДЪРЖАНИЕ 

1.ИНСТИТУЦИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ

История

Мисия и визия 

Стратегия 

Основни приоритети 

Патронът на гимназията

Учебна дейност 

2. ОРГАНИЗАЦИОННА  СТРУКТУРА

Ръководен екип

Педагогически състав

Методически обединения

Администрация

3. УЧЕНИЦИ

Форми на обучение

Учебни планове

Ученически съвет

Медия

Извънкласни дейности

Постижения, награди, отличия на наши ученици

 

5. РЕСУРСИ

 

Нормативна обезпеченост

Правилник за дейността на ПГСАГ

Правилник за вътрешния ред в ПГСАГ

Правилник за дейността и вътрешния ред на общежитието

Правилник ЗБУТ

План за действие при бедсвия и аварии

Проекти

Обществени поръчки

Уебресурси: website, е-списание, facebook: http://pgsag-montana.com/, вестник Стройко, Pgsag Montana;

6. БАЗА 

Учебен корпус 

Общежитие

7. ALUMNI