ЗАПОВЕД

411/
02.06.2011 г., гр. Монтана

 

На основание чл. 22, т. 8 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането

на държавите зрелостни изпити,относно осигуряване на възможност за запознаване

на зрелостниците с протоколите с изпитните резултати  и изпитните работи,

О П Р Е Д Е Л Я М

 

І. Зрелостниците имат право да се запознаят лично с индивидуалните си оценки от положените държавни

зрелостни изпити от протоколите с изпитните резултати и с индивидуалните си изпитни работи в тридневен

срок след получаване на протоколите – на 06, 07 и 08.06.2011 г. след представяне на документ за самоличност

(лична карта, паспорт или свидетелство за правоуправление), в присъствие на представител на училищната

зрелостна комисия.

2. На зрелостниците, както и на членовете на училищната зрелостна комисия не се разрешава да изнасят,

ксерокопират или снимат изпитните работи.

3.  Председателят на Училищната зрелостна комисия определя място за запознаване на зрелостниците

с изпитните протоколи и изпитните работи, и  изготвя график за дежурство на членовете на комисията  в

тридневния срок - 06, 07 и 08.06.2011 г.

4. Дежурството на членовете на Училищната зрелостна комисия в определения по т. 1 от настоящата

заповед тридневен срок за запознаване на зрелостниците с изпитните резултати и изпитните работи се

осъществява от 08,00 до 16,30 часа. Графикът се утвърждава от директора и се оповестява на

информационното табло на училището.

5. В случай на констатирано техническо несъответствие, представителят на Училищната зрелостна

комисия уведомява Председателя на комисията, който от своя страна представя писмен доклад

до директора на училището с констатации на несъответствието.


 

                                                                      Директор:

                                                                                                          /инж. Кр. Каменова/