2010-1-BG-LEО01-03382 "Нови  професионални умения и компетенции в парковото строителство и озеленяването”

Финансиран от Секторна програма "Леонардо да Винчи”

Дейност  "Мобилност

Резюме на проекта:

"Нови професионални умения и компетенции  в парковото строителство и озеленяването" - цели развитие и усъвършенстване на професионалните умения на лица в начално професионално образование от специалност „Парково строителство и озеленяване” при  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия - гр. Монтана

     Предвижда се  организирането на 3 - седмична  транснационална практика на 20 ученика от от ПГСАГ - Монтана в гр.Берлин – Германия.Тя ще бъде организирана от междинна организация ILE-Berlin в периода от 04.04.2011 – 24.04.20011 година.

 ·       Реализацията на този проект ще даде възможност за постигане на следните конкретни резултати:

А/ Досие на участниците, съдържащо характеристика на участниците и техния професионален и личностен напредък. То ще бъде разпространено сред работодателите и по този начин ще увеличи шансовете им бъдеща реализация на пазара на труда.

 Б/ Практическа демонстрация на придобитите умения на участниците пред останалите ученици в училището, с цел мотивирането им за учене през целия живот.

 В/ Сборник с проекти  на хартиен и електронен носител за парково строителство и озеленяване, който ще бъде използван и след приключването на проекта  като средство за обучение от учителите по учебните предмети от специфичната професионална подготовка за специалността.

-Инициаторът на проекта ПГСАГ- Монтана и партньора ILE-Berlin гарантират сертифицирането на ползвателите както следва:

 - Издаване на Сертификат за извършената педагогическа подготовка от страна на инициатора;

- Издаване на Удостоверение за професионално обучение от страна на инициатора;

- Издаване на Сертификат за периода на практиката от страна на партньора ILE-Berlin;

- Издаване на EUROPASS мобилност от инициатора и партньора.

Проект "Без свободен час" „Без свободен час” – с този проект предвиждаме повишаване ефективността на разходите на училището чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието, съобразени с държавните образователни изисквания. Реализацията на проекта ще доведе и до уплътняване на свободните часове на учениците в рамките на учебния ден. По този начин ще бъде избегнато пропускането на учебния материал, заложен в програмата. Ще повиши успеваемостта на учениците и тяхната дисциплина, което ще доведе до по-добри резултати в учебно – възпитателния процес и повишаване авторитета на училището. Друга важна обосновка при реализирането на проекта за заместване на отсъстващите учители в училищата е , че чрез заетостта на учениците ще се осъществи контрол върху здравната култура на подрастващото поколение. Ще осигурим спокойствие от страна на родителите, относно ангажираността на децата в рамките на учебния ден с оглед опазване живота и здравето им. „Без свободен час” ще доведе до засилване на контрола и въвеждане на вътрешни правила, по отношение на своевременното оповестяване за ползване на платен отпуск. Чрез осъществяване на този проект предвиждаме отговорност към учебния процес, както от страна на учителите, така и от страна на учениците.

На Вашето внимание предлагаме някои от реализираните от ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  -  МОНТАНА  проекти: 

 • Наименование на проекта: 

  „Развитие на 

  човешкия  ресурс на  ПГСАГ – Монтана чрез професионална подготовка 

  в реална работна среда за динамично съответствие на пазара на труда”

  Наименование на партньора: 

  "Паркстрой” ООД – Монтана

  Продължителност на проекта: 

  11 месеца

  Hачало на изпълнение на
  проекта: 

  28.08.2009 г.

  Планиран край на
  изпълнение на проекта:

  27.07.2010 г.

   

  Цели на проекта:

  Обща цел: Подобряване на 

  качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на 

  пазара на труда в Монтана за изграждане на икономика, основана на знанието.

  Специфична цел: 

  Разработване и предоставяне на учебна практика "Парково строителство и 

   озеленяване” на 70 ученици от 10, 11 и 12 клас на ПГСАГ във фирма "ПАРКСТРОЙ”, 

  Монтана.

   Основни дейности:

  1.Създаване на екип по
  проекта за неговото осъществяване и вътрешно – организационна дейност;

  2.Оганизация на
  информационна кампания, PR и дейност за визуализяация;

  3. Разработване и
  провеждане на учебна практика във фирма "Паркстрой”, Монтана.

   Описание на целевата 

  група:

  Ученици от 10,11 и 12
  клас в специалности "Парково строителство и озеленяване”, "Строителство и
  архитектура”, „Геодезия”.

  Брой лица от целевата 

  група: 

  70 учениka

  Обща стойност на 

  проекта:  

  52 339,95 лева

 • Програма „ФАР” 2000 -   Професионално обучение на безработни и работещи в Техникум по строителство за динамично съответствие на пазара на труда  в  град  Монтана.


 • Програма „ФАР” 2003 -Професионално обучение на безработни лица в Професионална  гимназия  по строителство, архитектура и  геодезия за динамично съответствие на пазара на труда в област Монтана.


 • Phare 2005/HRDPE/GRANTS -Развитие на човешките ресурси в област  Монтана  чрез осигуряване на продължаващо професионално обучение за възрастни  по строителни  професии  и  менеджмънт.


 • Агенция по заетостта - Професионално  обучение  по   строителство – шанс  за  реинтеграция  на  пазара  на  труда.

 • "Развитие на човешките ресурси” - Качествената  професионална  подготвка  в реална  работна  среда  -  предпоставка   за  успешно развитие  на  човешкия  ресурс. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Разработване на механизъм за училищни и студентски практики”. Наименование на проекта  „Качествената професионална подготовка в реална работна среда – предпоставка за успешно развитие на човешкия ресурс”. Обща стойност на проекта: 59 982 лв. Продължителност на проекта - 15 месеца.
Цели на проекта:   Обща цел на проекта:Подобряване качеството на образованието в съответствие с потребностите на пазара на труда в Монтана за изграждане на икономика, основана на знанието. Настоящият проект ще допринесе за повишаване на адаптивността и конкурентноспособността на учениците Ø в специалности "Парково строителство и озеленяване” и „Строителство и архитектура” чрез осигуряване на достъп до реална работна среда и доразвиване, задълбочаване, и стабилизиране на връзките между професионалната гимназия и местния бизнес. Съвместното изпълнение на проекта с фирма "ПАРКСТРОЙ”, Монтана ще допринесе за адекватна и конкурентноспособна реакция на бъдещата работна сила на динамичните изисквания на пазара на труда, както и ще повиши важността на инвестиции в човешки ресурси. Това ще бъде превенция срещу потенциална безработица на учениците и ще увеличи тяхната мобилност и степен на реализация. Социалния климат в микросредата r и региона ще се подобри. 

 Специфична цел: Разработване и предоставяне на учебна практика "Парково строителство и озеленяване” на 77 ученици от 10, 11 и 12 клас на ПГСАГ във фирма "ПАРКСТРОЙ”. Проектът е адресиран към преминаващите професионална подготовка – X-XII клас, от което произтича и целта на проекта - да бъдат използвани и доразвити практическите умения и потенциал на учениците, съобразно изискванията на пазара на труда. Това ще повиши адаптивността и конкурентноспособността на учениците в специалности "Парково строителство и озеленяване” и „Строителство и архитектура” в Монтана - област с неблагоприятно влияние на икономическите трансформации. Освен това, настоящият проект ще създаде благоприятна среда за укрепване на инте-лектуалния потенциал на учителите в училището и професионалната реализация на учениците след завършване. Ключово значение в настоящият проект заема повишеният авторитет на ПГСАГ. Основната функция на училището като образователна институция се допълва със стратегическата функция на посредничество между нуждите на бизнеса и съществуващите учебни планове и програми. Настоящият проект пряко удовлетворява онези нужди на фирма "ПАРКСТРОЙ”, за които учебните програми и планове не предлагат необходимото професионално обучение.

Основни дейности:  

  1. Дейност 1: Създаване на екип по проекта и текуща вътрешно-организационна дейност.


  2. Дейност 2: Организация на информационна казпания, PR  и дейност за визуализация.


  3. Дейност 3: Разработване и провеждане на учебна практика във фирма «Паркстрой ».     

  4. Дейност 4: Провеждане на дейности за създаване на благоприятна среда за укрепване на интелектуалния потенциал на учителите и професионалната реализация на учениците      

            


  Ръководител на проекта:   инж. Красимира Каменова


                Координатор:  инж. Людмила Григорова