Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности:

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана осъществи следните дейности:

  • Получена техника по Дейност 1:
  • 34 преносими компютри за ученици;
  • 10 преносими компютри за учители;
  • 1 универсален шкаф за зареждане на лаптопи;
  • По Дейност 2: Извърши се обучение на 1 група от 6 ученици, включително от уязвими групи с продължителност на обучението 4 /четири/ учебни часа за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда по Дейност 2 по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Ст. Стефанов“. За провеждането на обучението се използваха всички налични устройства в училището, вкл. и закупените в рамките на Дейност 1 по проекта, като на всеки ученик се предостави устройство за самостоятелно ползване по време на обучението.
  1. По Дейност 3: Извърши се обучение на 2 групи от 6 педагогически специалисти и 3 групи от 5 педагогически специалисти с продължителност на обучението 6 (шест) учебни часа за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда по Дейност 3 по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Ст. Стефанов“. За провеждането на обучението се използваха всички налични устройства в училището, вкл. и закупените в рамките на Дейност 1 по проекта, като на всеки педагогически специалист се предостави устройство за самостоятелно ползване по време на обучението.