Наименование:                                             „Чиста енергия за един устойчив свят”
Място на изпълнение на дейностите             Държава: България Област: Монтана, Община: Монтана Град: Монтана 
 Продължителност                                      15 месеца

Цели на проекта

Обща цел: Проектът да допринесе за създаване на мрежи, транснационални партньорства, обмен на знания и въвеждане на добри практики и иновации от европейските страни при професионалното обучение.

Специфични цели:
 Обмен на информация, знания и умения при разработване и прилагане на иновативна програма за професионално обучение на монтажници на слънчеви топлинни инсталации.
 Да се предаде натрупания опит в обучението на монтажници на слънчеви топлинни инсталации от водещи испански експерти.
 Насърчаване ученето през целия живот на лица, заети в малки и средни предприятия в региона.
Основни дейности 1. Организация, управление и отчетна дейност на проекта.
2. Работно посещение при испанския партньор за обсъждане и оценка на добри практики в обучението на монтажници на слънчеви топлинни инсталации.
3. Разработване на учебна програма по специалност „Монтажник на слънчеви топлинни инсталации”.
4. Разработване и отпечатване на учебно помагало по специалност „Монтажник на слънчеви топлинни инсталации”.
5. Провеждане на пилотно обучение по специалност „Монтажник на слънчеви топлинни инсталации” на лица, заети в малки и средни предприятия, извършващи монтаж на слънчеви топлинни инсталации.
6. Публичност и разпростарнение на информация по проекта.
Описание на целевата група Лица, заети в малки и средни предприятия от Северозападна България, занимаващи се с монтаж на соларни елементи – 15 лица;
Преподаватели, специалисти и консултанти от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ) – гр. Монтана – 8 лица.
Брой лица от целевата група, включени в проекта 23
Информиране и публичност 1. Направена постоянна информационна табела за указване мястото на изпълнение на проекта;
2. Отпечатани и разпространени 200 бр. цветни плакати на български език и 50 бр. на испански език, 400 бр. цветни диплянки на български език и 100 бр. на испански език, 100 бр. рекламни бележници, 100 бр. календари, 1000 бр. джоб папки, 500 бр. химикалки за популяризиране на безвъзмездната помощ от Европейския социален фонд и МТСП;
3. Извършени 2 публикации в местната преса.
4. Проведена «кръгла маса» при стартиране на проекта.
5. Проведена заключителна пресконференциа за отчитане на резултатите от проекта.
6. Информирана обществеността и медиите за добрите практики по проекта и резултатите, постигнати с финансовата подкрепа на ЕСФ на ЕС чрез националната Оперативна програма "РЧР”.
Обща стойност на проекта 120401,27 ЛЕВА
Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ 120401,27 ЛЕВА
% на исканата безвъзмездна финансова помощ от общата стойност на проекта 100 %

Размер на средствата, разходвани от кандидата
120401,27 ЛЕВА
Размер на средствата, разходвани от партньора (където е приложимо) Неприложимо