Проект № 2013-1-BG1-LEO01-08924 „Дигитализацията – бъдещето на компютърните технологии”, дейност Мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи”, Програма „Учене през целия живот”

Проекта "Дигитализацията - бъдещето на компютърните технологии" има за цел да подпомогне в дългосрочен план професионалния напредък на 20 ученика от ПГСАГ, като им предостави възможност да придобият нов професионален и практически опит по основните модули от тяхното обучение в областта на компютърните технологии.ПГСАГ като професионална гимназия подготвяща кадри по специалността "Системно програмиране" ще даде на бъдещите участници в проекта и мобилността възможност за усвояване на нови технологии и практики и възможност за успешна реализация на пазара на труда. Заложените цели и дейности по настоящия проект са продиктувани от динамичното развитие на IT бранша. В последните години  посредством провеждането на обучителна практика в реална работна среда, професионалните гимназии се стремят към  подобряване качеството на професионалното образование и обучение в България.ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СХЕМА  BG051PO001-4.3.05
 „РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИТЕ”


Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов" 
стартира изпълнението на проект „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. Арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ",  финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на 
професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”.Проекта има за цел да актуализира учебния процес в специалността „Системно програмиране” в ПГСАГ "Проф. арх. 
Ст. Стефанов" - Монтана, чрез изграждане на "образователен парк" в активно сътрудничество с партньора Майкрософт България ЕООД - работодател в 
сферата на ИКТ.       
   През периода на изпълнение 27.08.2013 г. – 27.02.2013 г. на проекта ще бъде модернизирана методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на учебните програми и изпитни материали в 2 
направления - сървърни приложения и приложения за разработка, покриващи 4 продукта– Windows Server, SQL Server и .NET, ExpressionStudio. Учебните програми ще бъдат адаптирани към нуждите на работодателя – партньор.   „Ученически и студентски практики”
Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Настоящата схема е разделена на два проекта: Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”;.
Проектите съответстват на стратегическата цел на Оперативната програма подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Вписват се в целите на приоритетната ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”, като допълва и разширява действието на сега съществуващите в Република България политики за ученически и студентски практики.
Професионалните гимназии, висшите училища и работодателите са изградили през годините успешни партньорства и реализирали добри практики, които ще бъдат включени при уточняването на правилата за реализиране на практическото обучение на учениците и студентите. Двата проекта имат за цел да привлекат активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти. 
Проектите се изпълняват от Министерството на образованието, младежта и науката като конкретен бенефициент до 31.10.2014 г. Ръководител на двата проекта е д-р Евелина Христова, съветник на министъра на образованието, младежта и науката.


ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Цели на проекта:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).