Европейските проекти чакат предприемчивите


Реализирани проекти 


На Вашето внимание предлагаме някои от реализираните от училището проекти: 

  • Програма „ФАР” 2000 -Професионално обучение на безработни и работещи в Техникум по строителство за динамично съответствие на пазара на труда  в  град  Монтана..
  • Програма „ФАР” 2003 -Професионално обучение на безработни лица в Професионална  гимназия  по строителство, архитектура и  геодезия за динамично съответствие на пазара на труда в област Монтана.
  • Phare 2005/HRDPE/GRANTS -Развитие на човешките ресурси в област  Монтана  чрез осигуряване на продължаващо професионално обучение за възрастни  по строителни  професии  и  менеджмънт.
  • Агенция по заетостта - Професионално  обучение  по   строителство – шанс  за  реинтеграция  на  пазара  на  труда.
  • "Развитие на човешките ресурси” - Качествената  професионална  подготвка  в реална  работна  среда  -  предпоставка   за  успешно развитие  на  човешкия  ресурс.

Участие в настоящи проекти 

Проект "Без свободен час"

„Без свободен час” – с този проект предвиждаме повишаване ефективността на разходите на училището чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието, съобразени с държавните образователни изисквания.
Реализацията на проекта ще доведе и до уплътняване на свободните часове на учениците в рамките на учебния ден. По този начин ще бъде избегнато пропускането на учебния материал, заложен в програмата. Ще повиши успеваемостта на учениците и тяхната дисциплина, което ще доведе до по-добри резултати в учебно – възпитателния процес и повишаване авторитета на училището.

Друга важна обосновка при реализирането на проекта за заместване на отсъстващите учители в училищата е , че чрез заетостта на учениците ще се осъществи контрол върху здравната култура на подрастващото поколение. Ще осигурим спокойствие от страна на родителите, относно ангажираността на децата в рамките на учебния ден с оглед опазване живота и здравето им.
„Без свободен час” ще доведе до засилване на контрола и въвеждане на вътрешни правила, по отношение на своевременното оповестяване за ползване на платен отпуск.
Чрез осъществяване на този проект предвиждаме отговорност към учебния процес, както от страна на учителите, така и от страна на учениците.