През учебната 2017/ 2018 г. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" работи по няколко проекта:

 1. Класиране на учениците, които ще участват в предварителната подготовка по проекта и мобилността с цел практика по проект № 2017-1-BG01-KA102-035782 „Бъдещето на уеб дизайна и уеб технологиите”, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“, Програма „Еразъм +“ ;

 2. Класиране на учениците, които ще участват в предварителната подготовка по проекта и мобилността с цел практика по проект т № 2016-1-BG01-KA102-023232 „Енергийно – ефективното строителство”, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“, Програма „Еразъм +“

 3. Училището е пилотно по проект КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - САЙТ НА ПРОЕКТА

 4. ПГСАГ единствено в град Монтана спечели проект по програма ERASMUS+

 5. Проект ТВОЯТ ЧАС

 6. ПРОЕКТИ

   

  Секторна програма  „Леонардо да Винчи”

   

  № 2010-1-BG1-LEO01-03382 “Нови професионални умения и компетенции в парковото строителство и озеленяването”

  №2011-1-BG1-LEO01-14538 “Иновативни практики, базирани на компютърните технологии”

  Проект №2012-1-BG1-LEO01-06780 „САНИРАНЕТО НА СГРАДИ – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО”

  № 2013-1-BG1-LEO01-08924 “ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА – БЪДЕЩЕТО НА КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ”

  Програма „Еразъм +“

  2016-1-BG01-KA102-023232 „ЕНЕРГИЙНО–ЕФЕКТИВНОТО СТРОИТЕЛСТВО”

  № 2017-1-BG01-KA102-035782

  „БЪДЕЩЕТО НА УЕБ ДИЗАЙНА И УЕБ ТЕХНОЛОГИИТЕ”

  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР)

  BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”

  BG051PO001-7.0.01.-0106 – С0001 от 02.04.2012 г. „Чиста енергия за един устойчив свят "

  BG051PO001-3.3.07-0001„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

  BG051PO001-4.3.050012 „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов – Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ”

  BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора”, фаза 1, 2 и 3

  Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

  "Твоят час"

  BG05М20Р001-2.001-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

  Национална кампания „За чиста околна среда - 2017 г “

   „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “