Галерия "Ученически практики"

През учебната 2018 – 2019 г. продължава проект „Ученически практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Дава се възможност за осъществяване на допълнителни 6 бр. практически обучения по специалността „Системно програмиране“. Практическото обучение ще се проведе в „Електрон М“ ООД при реални работни условия с продължителност 240 астрономически часа по график.

 Групата ще провежда занимания до месец декември. След успешно завършване учениците ще получат сертификат и парично възнаграждение от 300,00 лева.

 Заявления за участие се подават до 02.10.2018 г. в деловодството на училището.

Цели на програмата:

  • да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии и студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; 
  • да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • да увеличим стимулите на учениците и студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • да стимулираме нарастването на броя на учениците и студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици и студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Кандидатстване ученици

За максимално улеснение на участниците в проекта кандидатстването ще се осъществява изцяло по електронен път чрез уеб-базираната система. Тя ще бъде поетапно активирана. През месец юни ще е активен модулът за регистрация на фирмите, след края на учебната година - за училищата, а за студентите преди началото на академичната година. Уеб-платформата от своя вход ще предлага на потребителя избор: ученически или студентски практики.

За да намерят ученици или студенти, които да обучат в реална работна среда в своите фирми/организации, работодателите ще публикуват обявите си в системата. На етап кандидатстване училищата и студентите ще създадат свой профил, в който ще могат да представят накратко себе си. Студентите, ще публикуват документи (напр. уверение студентско положение, сертификати за придобити умения и др.). По този начин те ще получат възможността да кандидатстват за обявените от регистрираните работодатели позиции.Училищата посочват професиите, по които техните ученици могат да провеждат ученически практики.