Профил на ПГСАГ в Агенцията по обществени поръчки

  1. Електронно досие №2 на обществена поръчка № 00310-2014-0001 /09.10.2014 г. (договаряне без обявление) с предмет на договора: Доставка на природен  газ за нуждите на ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов"  - гр. Монтана за период от една година
  2. Електронно досие №3  на обществена поръчка № 00310-2014-0002/10.12.2014 г.(договаряне без обявление по ЗОП) с предмет на договора: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана. Срок на договора - една(1) година - от датата на сключване на договора. Стойност на поръчката - до 30 000 лв. без ДДС.
  3. Електронно досие №4   на обществена поръчка № 00310-2015-0001/13.11.2015 г (договаряне без обявление) с предмет на договора: Доставка на природен газ за нуждуте на ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана за период от една година.
  4. Електронно досие №5   на обществена поръчка № 00310-2015-0002/13.11.2015 г (договаряне без обявление) с предмет на договора: Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана за период от една година.
  5. Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 ЗОП