Прием за учебната 2022/2023 година 

 1. Строителство и архитектура - 1 паралелка, 26 ученици, интензивно изучавене на немски език
 2. Системно програмиране - 1 паралелка, 26 ученици, интензивно изучаване на английски език
 3. Компютърна графика - 0,5 паралелки, 13 ученика, интензивно изучаване на английски език
 4. Транспортно строителство - 0,5 паралелки, 13 ученика, интензивно изучаване на английски език

Строителство и архитектура

Възможността да проектирате и изграждате строителството на утрешния ден, това е специалността „Строителство и архитектура“. За развитието на една държава и стандарта на живот на хората в нея се съди по построените сгради и съоръжения – така е от древни времена, така ще бъде и в бъдеще, защото професията „строител“ винаги е била търсена и предпочитана. Строителният техник организира, ръководи, измерва и оценява изпълнението на строително-монтажните работи на строителния обект. Участва в разработването на инвестиционни проекти по частиархитектурна и конструктивна, подготвя визи за проектиране, участва в разработването на оферти и тръжни документи. Завършилите тази специалност могат да се реализират като технически ръководители на обект, във фирми за строителен надзор, да работят в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общините. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

Системно програмиране

Бързото разпространение на компютърните технологии и широкото навлизане на софтуерните системи, водят до увеличаване на тяхната взаимозависимост и сложност. Системните програмисти са необходими, за да гарантират надеждността и сигурността на информационните системи. Те разработват системен или основен софтуер, методи и инструменти за моделиране, анализ и изграждане на софтуерни продукти, насочени към решаване на проблемите с конфигурирането, администрирането, производителността на ИТ системите. Системният програмист използва системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения и създава компютърни анимации. Отличната професионална подготовка на учениците им дава възможност да се реализират, у нас и в чужбина, като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна индустрия. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка професионална реализация във всички звена и сфери на бизнеса, в които се използват компютърни техники и технологии. Завършилите тази специалност могат да работят като Internet дизайнери - Web дизайн, информационни системи базирани на Internet и др. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

Компютърна графика

Професията компютърен график е една от тези, които ви дават възможност да проявите своята креативност, всеки ден да използвате опита си, за да синтезирате нещо ново, да въплътите в живота ваша идея и хрумване, да се развивате и усъвършенствате непрекъснато. Компютърният график създава цялостно оформление на печатни и електронни продукти, като съчетава форми и цвят за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите. Създава рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти. Владее различни специализирани компютърни програми за работа с растерна и векторна графика, чертане и анимация. Завършилите специалността “Компютърна графика“ могат да намерят успешна професионална реализация като графични дизайнери, компютърни графици, Уеб дизайнери, компютърни аниматори, специалисти по предпечатна подготовка. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

Транспортно строителство

Професионалната подготовка по специалността позволява на завършилите да организират подготвителните дейности на строителната площадка, спазването на изискванията за безопасни условия на труд и пожарна безопасност, изпълнението на земни работи за пътното и железопътното строителство. Освен това:

 • Подпомагат разработването на проекти за всички елементи на пътното трасе и железопътната линия.
 • Участват в разработването на чертежи за организация на движението.
 • Организират отводнителни мероприятия по пътното трасе и железния път.
 • Участват в изпълнението на пътни съоръжения – мостове, тунели, подпорни стени.
 • Заснемат съществуващи пътища и железопътни линии.
 • Участват в изготвянето на оферти и тръжни книжа.
 • Участват в трасирането на транспортни обекти.

Благодарение на отличната професионална подготовка на завършилите трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник”, специалност „Транспортно строителство”, пред тях се откриват големи възможности за реализация в общинските администрации, проектантските бюра, в отделите по експлоатация на пътища и пътни съоръжения, като технически ръководители, на длъжности, които съответстват на професията. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.