Прием за учебната 2021/2022 година 

  1. Строителство и архитектура - 1 паралелка, 26 ученици, интензивно изучавене на немски език
  2. Системно програмиране - 1 паралелка, 26 ученици, интензивно изучаване на английски език
  3. Компютърна графика - 0,5 паралелки, 13 ученика, интензивно изучаване на английски език
  4. Геодезия - 0,5 паралелки, 13 ученика, интензивно изучаване на английски език

Строителство и архитектура

Възможността да проектирате и изграждате строителството на утрешния ден, това е специалността „Строителство и архитектура“. За развитието на една държава и стандарта на живот на хората в нея се съди по построените сгради и съоръжения – така е от древни времена, така ще бъде и в бъдеще, защото професията „строител“ винаги е била търсена и предпочитана. Строителният техник организира, ръководи, измерва и оценява изпълнението на строително-монтажните работи на строителния обект. Участва в разработването на инвестиционни проекти по частиархитектурна и конструктивна, подготвя визи за проектиране, участва в разработването на оферти и тръжни документи. Завършилите тази специалност могат да се реализират като технически ръководители на обект, във фирми за строителен надзор, да работят в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общините. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

Системно програмиране

Бързото разпространение на компютърните технологии и широкото навлизане на софтуерните системи, водят до увеличаване на тяхната взаимозависимост и сложност. Системните програмисти са необходими, за да гарантират надеждността и сигурността на информационните системи. Те разработват системен или основен софтуер, методи и инструменти за моделиране, анализ и изграждане на софтуерни продукти, насочени към решаване на проблемите с конфигурирането, администрирането, производителността на ИТ системите. Системният програмист използва системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения и създава компютърни анимации. Отличната професионална подготовка на учениците им дава възможност да се реализират, у нас и в чужбина, като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна индустрия. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка професионална реализация във всички звена и сфери на бизнеса, в които се използват компютърни техники и технологии. Завършилите тази специалност могат да работят като Internet дизайнери - Web дизайн, информационни системи базирани на Internet и др. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

Компютърна графика

Професията компютърен график е една от тези, които ви дават възможност да проявите своята креативност, всеки ден да използвате опита си, за да синтезирате нещо ново, да въплътите в живота ваша идея и хрумване, да се развивате и усъвършенствате непрекъснато. Компютърният график създава цялостно оформление на печатни и електронни продукти, като съчетава форми и цвят за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите. Създава рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти. Владее различни специализирани компютърни програми за работа с растерна и векторна графика, чертане и анимация. Завършилите специалността “Компютърна графика“ могат да намерят успешна професионална реализация като графични дизайнери, компютърни графици, Уеб дизайнери, компютърни аниматори, специалисти по предпечатна подготовка. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

Геодезия

С дейността на геодезиста започва изграждането на всеки строителен обект - жилищни и промишлени сгради, пътното строителство, водни съоръжения, в минното дело и реновирането на градската среда. Геодезистът работи със специализирана техника, като измерва, обработва резултатите от измерванията и трасира проектните данни. Изучавайки геодезия, фотограметрия и картография, геодезистите получават подготовка и по земеустройство и пътно строителство, което ги прави приложими в много области на националното стопанство. Завършилите тази специалност могат да се реализират в геодезически, проектански и строителни фирми, техническите служби към общините, Агенция по кадастър, в геологията и археологията и в навигацията. Освен заради романтиката, геодезисти участват в научни експедиции до нови неизследвани земи за съставяне на топографски карти. Придобитата ТРЕТА степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, към което, по желание, може да се получи ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.