За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците подават до Началника на Регионалното управление на образованието – Монтана следните документи

  • Заявление за участие в класиране с подредени желания;
  • Копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

 

ГРАФИК  НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ И ВРЕМЕТО, ПРЕЗ КОЕТО УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЩЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТТА СИ

 

Дейност

График

Записва учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. (ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства).

 

До 04 юли 2022 г.

Получава списъци с приетите ученици за всяка специалност от професия в училището, както и за насочените от началника на РУО ученици, приети по чл. 60, ал. 1, от Наредба № 10 от 2016 г.

До 12.07.2022 г. 

Извършва записването на приетите ученици на първи етап на класиране, като приема документите за записване, проверява наличието и редовността им и завежда в определена за целта тетрадка(прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището) подадените документи по пореден входяш номер и и ги отразява в ЕИСИП. 

Документи за  записване:

  1. заявление до директора с приложена Информация за записване - Приложение I;
  2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование - за ученици от училища от чужди държави по чл. 55, ал. 2;
  3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар на ученика, че професията, в която е класиран не е противопозна за здравословното състояние на ученика;
  4. матирана снимка с размери 3/4 см.

 

 

 

 

13.07. 2022 - 15.07.2022 г.

от 08,00 часа до 18,00 часа,

без прекъсване

Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици и ги отразява в ЕИСИП.

13.07. 2022 - 15.07.2022 г.

от 08,00 часа до 18,00 часа,

Приема заявленията на учениците за участие във второ класиране и ги регистрира в тетракта.

13.07. 2022 - 15.07.2022 г.

от 08,00 часа до 18,00 часа,

Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по условията на чл. 60, ал. 2 от Наредба № 10 от 2016 г., и на броя на незаетите места след първи етап на записване.

 

След 18,00 часа на 15.07.2022 г.

Получава списъци с приетите ученици на втория етап на класиране.

До 20.07.2022 г.

Извършва записването на приетите ученици на втория етап на класиране, като приема документите за записване, проверява наличието и редовността им и завежда в определената за целта тетрадка подадените документи по пореден входящ номер и ги отразява в ЕИСИП.

21.07. -  22.07.2022 г.

от 08,00 часа до 18,00 часа,

без прекъсване

Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици и отразява в ЕИСИП.

21.07. -  22.07.2022 г.

Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по условията на чл. 60, ал.2 от Наредба № 10 от 2016 г., и на броя на незаетите места след втория етап на записване.

До 23.07.2022 г.

Получава списсъци с приетите ученици на третия етап на класиране.

29.07.2022 г.

Извършва записването на  приетите ученици на третия етап на класиране, като приема документите за записване, проверява наличието и редовността им и завежда в определена за целта тетрадка подадените документи по пореден входящ номер и ги отразява в ЕИСИП.

01.08 - 02.08.2022 г.

от 08,00 часа до 18,00 часа,

без прекъсване

Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици и отразява в ЕИСИП.

01.08 - 02.08.2022 г.

Изготвя и предава списъци на записаните ученици на третия етап на класиране и информация за свободните места.

До 03.08.2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване, който се изпълнява при наличие на свободни места след третия етап на класиране и записване

Дейност

График

Приема документите за класиране на учениците  за попълване на свободните места за първи етап на класиране:

а/ Заявление за участие в класирането с подредени желания;

б/ Оригиналите на документите:

- оригинал на свидетелството за завършено основно образование;

- служебна бележка за оценките от положените приемни изпити;

- медицинско свидетелство, че специалността от професията за която кандидатства не е противопоказна за здравословното състояние на ученика.

от 04.08.2022 г. до 05.08.2022 г., вкл.

от 08.08.2022 г. до 09.08.2022 г., вкл.

от 08,00 до 16,30 часа,

без прекъсване

Класиране учениците по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания:

      а/ класирането се извършва по чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10 от 2016 г. по низходящ ред в зависимост от бала  и реда на посочените желания.

Балът за класиране се образува чрез удвояване на резултатите по български език и литература и по математика от националното външно оценяване плюс оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование.

     б/ всеки ученик се класира само по едно желание.

     в/ Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броя на максималния брой от 26 ученици, те се подреждат в нисходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите  учебни предмети, превърнати по скала от точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите  от обучението на учениците.

    г/ Учениците с еднакви показатели и след подреждането по т. в/ се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от учебните предмети, изучавани в 7. клас - български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

10.08.2022 г.

Обявяване на списъците с класираните ученици на І етап на попълване на свободните места

До 16,30 часа на 10.08.2022 г.

Записва приетите ученици на I-ви етап на попълване на свободните места.

От 11.08.2022 г. до 12.08.2022 г. вкл.

 от 08,00 до 16,30 часа

Прием на документи за класиране на учениците на II-ри етап.

От 15.08.2022 г. до 19.08.2022 г. вкл.

от 08,00 до 16,30 часа

Класиране учениците от II-ри етап на подаване на документи и обявяване на списъците с приетите ученици.

22.08.2022 г.

Записване на  приетите ученици от II-ри етап на попълване на свободните места и ги отразява в ЕИСИП.

От 123.08.2022 г. до 26.08.2022 г. вкл.

от 08,00 до 16,30 часа

Прием на документи за класиране на учениците на IIІ-ти етап.

От 29.08.2022 г. до 02.09.2022 г. вкл.

Класиране учениците от IIІ-ти етап на подаване на документи и обявяване на списъците с приетите ученици.

05.09.2022 г.

Записване на  приетите ученици от III-ти етап на класиране за попълване на свободните места и ги отразява в ЕИСИП.

От 07.09.2022 г. до 08.09.2022 г. вкл.

Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици.

04.08.2022 г. – 10.09.2022 г.

 

 

 

          Класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:

  • Заявление за записване;
  • Оригинал на свидетелството за основно образование;
  • Оригинал на медицинското свидетелство.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

адрес: Монтана, ул. „Панайот Хитов“ №15А,

* e-mail: pgsakn@abv.bg , ü www.pgsag-montana.com

( 096/303-261