Със Заповед на Министъра на образованието е утвърден план-приема на ПГСАГ за учебната 2019/2020 г.

  1. Строителство и архитектура - 1 паралелка, 26 ученици, разшрено изучавене на немски език
  2. Системно програмиране - 1 паралелка, 26 ученици, интензивно изучаване на английски език
  3. Компютърна графика - 0,5 паралелки, 13 ученика, интензивно изучаване на английски език
  4. Архитектурно реставриране - 0,5 паралелки, 13 ученика, интензивно изучаване на английски език

Балът се образува чрез удвояване резултатите от НВО по БЕЛ и по математика плюс оценките по БЕЛ и по математика от свидетелството за основно образование - 2*БЕЛ(НВО)+2*Математика(НВО)+БЕЛ(Оценка от Свидетелство)+Математика(Оценка от Свидетелство)

Ако изпитвате затруднения при online кандидатстването, ПГСАГ осигурява квалифициран екип за съдействие при работа с платформата. 

     ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

.                     График на дейностите по приемането на ученици в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов” - Монтана и времето, през което Училищната комисия за записване на ученици в VІІІ клас, определена със Заповед № РД 01-423/24.04.2019 г. ще извършва дейността си, както следва:

 

  1. График на дейностите на  комисията за първи, втори и трети етап на класиране и записване:

 

Дейност

График

Получава разпечатка с приетите ученици за всяка специалност от професия в училището, както и за насочените от  началника на РУО ученици.

до 11.07.2019 г. вкл.

3аписване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втория етап на класиране.

 

 

От 12.07.2019 г. до 16.07.2019 г. вкл. събота и неделя от 08,00 часа до 18,00 часа, без прекъсване

Изготвя списъци на записаните ученици на първи етап на класиране и информация за свободните места и ги предава на директора.

След 18,00 часа на 16.07.2019 г.

Получава разпечатка с приетите ученици на втория етап на класиране.

До 18.07.2019 г.

3аписва приетите ученици на втория етап на класиране.

От 19.07.2019 г. до 22.07.2019 г. вкл. събота и неделя от 08,00 часа до

18,00 часа, без прекъсване

Изготвя списъци на записаните ученици на втория етап на класиране и информация за свободните места и ги предава на директора.

След 18,00 часа на 22.07.2019 г.

Получава разпечатка с приетите ученици на третия етап на класиране.

29.07.2019 г.

Записва приетите ученици на третия етап на класиране.

От 30.07.2019 г. до 31.07.2019 г. вкл.

от 08,00 часа до 18,00 часа,

без прекъсване

Изготвя списъци на записаните ученици на третия етап на класиране и информация за свободните места и ги предава на директора.

До 01.08.2019 г.

Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици.

11.07.2019  – 01.08.2019 г.
  1. График на дейностите  на комисията за попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване:

Дейност

График

Приема документите за класиране на учениците  за попълване на свободните места за първи етап на класиране:

а/ Заявление за участие в класирането с подредени желания;

б/ Оригиналите на документите:

- оригинал на свидетелството за завършено основно образование;

-служебна бележка за оценките от положените приемни изпити;

-медицинско свидетелство, че специалността от професията за която кандидатства не е противопоказна за здравословното състояние на ученика.

от 05.08.2019 г. до 09.08.2018 г., вкл.

от 08,00 до 16,30 часа

Класиране учениците по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания:

      а/ класирането се извършва по чл. 56, ал. 4 от Наредба № 10 от 2016 г. по низходящ ред в зависимост от бала  и реда на посочените желания.

Балът за класиране се образува чрез удвояване на резултатите по български език и литература и по математика от националното външно оценяване плюс оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование.

     б/ всеки ученик се класира само по едно желание.

     в/ когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броя на максималния брой от 26 ученици, те се подреждат в нисходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите  учебни предмети, превърнати по скала от точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите  от обучението на учениците.

    г/ учениците с еднакви показатели и след подреждането по т. в/ се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от учебните предмети, изучавани в 7. клас - български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

12.08.2019 г.

Обявяване на списъците с класираните ученици на І етап.

До 12.08.2019 г.

Записване на  приетите ученици на I-ви етап.

 

От 13.08.2019 г. до 14.08.2019 г. вкл.

от 08,00 до 16,30 часа

Прием на документи за класиране на учениците на II-ри етап.

От 15.08.2019 г. до 16.08.2019 г. вкл.

От 19.08.2019 г. до 23.08.2019 г. вкл.

от 08,00 до 16,30 часа

Класиране учениците от II-ри етап на подаване на документи и обявяване на списъците с приетите ученици.

26.09.2019 г.

Записване на  приетите ученици от II-ри етап.

От 27.08.2019 г. до 28.08.2019 г. вкл.

от 08,00 до 16,30 часа

Прием на документи за класиране на учениците на IIІ-ти етап.

От 29.08.2019 г. до 30.08.2019 г. вкл.

От 02.09.2019 г. до 05.09.2019 г. вкл.

Класиране учениците от IIІ-ри етап на подаване на документи и обявяване на списъците с приетите ученици.

09.09.2019 г.

Записване на  приетите ученици от IIІ-ти етап.

10.09.2019 г.

Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици.

05.08.2019 г. – 10.09.2019 г.

Класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:

а/ заявление до директора с приложена Информация за записване - Приложение I;

б/ оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО;

в/ оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, че професията, в която е класиран не е противопоказна за здравословното състояние на ученика;

в/ матирана снимка с размери 3/4 см

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

адрес: Монтана, ул. „Панайот Хитов“ №15А,

* e-mail: pgsag_m@abv.bg , ü www.pgsag-montana.com

( 096/303-260; 096/303-261;096/303-262