Електроно досие №2

 1. Решение  № 00310 от 9.10.2014 г. Предмет на настоящата процедура е доставка на природен газ за нуждите на ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов"  - гр. Монтана за период от една година: Решението е публикувано в портала на АОП под  номер  00310 .
 2. Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки -  линк към АОП
 3. Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП  от Агенцията по обществени  поръчки линк 
 4. Договор за разпределение и снабдяване с природен газ
 5. Информация за сключен договор
 6. Договор за продължаване на договор за обществена поръчка с правоприемник
 7. Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка 
  1. Информация за извършени плащания, съграсно Чл. 22 б, ал.2, т.14 от ЗОП
   Изпълнител Предмет на договора Проведена процедура Размер на извършеното плащане Дата на извършеното  плащане Основание за извършеното плащане
   1 "Овергаз Запад" АД, гр.Кюстендил Доставка на природен газ чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП

   4461,36 лв.

   28.02.2015 г.

   Съггасно фактура
   2 "Овергаз Запад" АД, гр.Кюстендил Доставка на природен газ чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП

   7948,58 лв.

    

   29.04.2015 г.

    

   Съггасно фактура
   3 "Овергаз Запад" АД, гр.Кюстендил Доставка на природен газ чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 648,71 лв. 28.05.2015 г. Съгласно фактура
   4 "Овергаз Запад" АД, гр. Кюстендил Доставка на природен газ  чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП 4274,38 лв. 04.06.2015 г. Съгласно фактура
   5 ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД,  Доставка на природен газ чл. 90, ал.1,т.3 от ЗОП 16 597,63 лв. 29.06.2015 г. Съгласно фактура
   6. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД Доставка на природен газ чл. 90, ал.1,т.3 от ЗОП 451,34 лв. 29.07.2015 г. Съгласно фактура
   7. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД, Доставка на природен газ

   чл.90,

   ал.1,т.3 от ЗОП

   2170,83 лв. 28.10.2015 г. Съгласно фактура №3600000258
   8. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД Доставка на природен газ чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП 1253,06 лв. 18.11.2015 Съгласно фактура №7115822595
   9. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД Доставка на природен газ чл.90, ал.1, т.3 отЗОП 3975,61 лв. 18.11.2015 Съгласно фактура №4602582854
   10.

   ОВЕРГАЗ  МРЕЖИ АД

    

   Доставка на природен газ чл.90, ал..1,т.3 от ЗОП 9565,00 лв. 23.12.2015 Съгласно фактура №7115827069
   11. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД Доставка на  природен газ чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП 690,32 14.01. Съгласно фактура №4602583466