1. Годишен учебен план за дейността на ПГСАКН

 2. Правилник за дейността на ПГСАКН

 3. Извадка от правилника за дейността на ПГСАКН за самостоятелна форма

 4. Правилник за вътрешния ред в ПГСАКН

 5. Правилник за дейността и вътрешния ред на общежитието

 6. Правилник ЗБУТ

 7. Стратегия за развитие на ПГСАКН

 8. Етичен кодекс на ПГСАКН

 9. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в ПГСАКН

 10. Училищен план за противодействие на училищния тормоз

 11. Програма за превенция на ранното напускане на училище

 12. Мерки за повишаване на качеството на образованието в ПГСАКН

 13. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи