ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА

И ГЕОДЕЗИЯ "ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ"

гр. Монтана, ул. „Панайот Хитов” 15 А, тел./факс: 096/303 260, e-mail: pgsag_m@abv.bg

ПРОЕКТ № 2017-1-BG01-KA102-035782 „Бъдещето на уеб дизайна и уеб технологиите”, финансиран по Програма „ЕРАЗЪМ +“, КД1  „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

 

 

Помагалото е създадено по проект 2017-1-BG01-KA102-035782 „Бъдещето на уеб дизайна и уеб технологиите”, финансиран по Програма „ЕРАЗЪМ +“, КД1  „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Помагалото е в помощ на учениците от специалност "Системно програмиране" в обучението им по дисциплините: Учебна практика по web програмиране, Интернет програмиране, Учебна практика по интернет програмиране, Компютърна графика и дизайн и Учебна практика по компютърна графика и дизайн.

Чрез това помагало се споделя опита на учителите и учениците, придобит по време на обученията в WBS, Дрезден. Към помагалото.