ПРИОРИТЕТИ

1.      ПРИОРИТЕТ 1: ОРИЕНТАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА КЪМ ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРАНИЯ ПОДХОД. СТИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТЕТО, ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И ПОТЕНЦИАЛА НА ВСЕКИ УЧЕНИК

1.1.   Приоритет 1.1  Организиране на урочната работа в посока повишаване учебните резултати на учениците

1.1.1. Подцел 1.1.1Прилагане на интерактивни методи за обучение и оценяване.

1.1.2. Подцел 1.1.2Стимулиране иновационното мислене на учителите.

1.1.3. Подцел 1.1.3Стимулиране развитието на всеки ученик.

1.2.   Приоритет 1.2 Утвърждаване на формите на ученическо самоуправление.

1.2.1.          Подцел 1.2.1 Издигане ролята и авторитета на ученическия парламент в управлението на училището.

1.3.   Приоритет 1.3 Стимулиране и развитие на интересите и творческите заложби на учениците чрез ИИД.

1.3.1.          Подцел 1.3.1Създаване на форми за ранно професионално развитие и израстване на учениците.

1.3.2.          Подцел 1.3.2 Организиране на форуми за изява на талантливи ученици.

1.4.   Приоритет 1.4 Превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ученици.

1.4.1.          Подцел 1.4.1 Подобрявяне на дейността на училищната комисия за превенция и противодей-ствие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

2.      ПРИОРИТЕТ 2: ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

2.1.   Приоритет 2.1 Целенасочена и ефективна кадрова политика в посока подобряване качеството на човешкия ресурс.

2.1.1.          Подцел 2.1.1 Изграждане на система за квалификация на педагогическите кадри

2.1.2.          Подцел 2.1.2 Ориентиране на системата за вътрешноучилищен контрол към придържането и доближаването на урочната работа към новите образователни ценности.

2.2.   Приоритет 2.2 Привличане на учителите в управлението на училището.

2.2.1.          Подцел 2.2.1 Участие на учители и представители на учениците в поцеса на вземането на управленски решения.

2.2.2.          Подцел 2.2.2 Делегиране на правомощия.

2.3.   Приоритет 2.3  Укрепване на план-приема на ученици.

2.3.1.          Подцел 2.3.1 Увеличаване обема на приема на ученици след VІІ клас.

2.4.   Приоритет 2.4 Усъвършенстване на системата за оценка и контрол на качеството на образователния процес.

2.4.1.          Подцел 2.4.1 Липса на отпаднали ученици.

2.4.2.          Подцел 2.4.2Контрол по изпълнение на ДОИ.

2.5.   Приоритет 2.5 Подобряване информационната и комуникативната среда.

2.5.1.          Подцел 2.5.1Внедряване на ИКТ в управлението на училището

2.5.2.          Подцел 2.5.2Създаване на прозрачност и откритост в управленската дейност.

2.6.   Приоритет 2.6 Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба.

2.6.1.          Подцел 2.6.1Разработване на вътрешноучилищна система за стимулиране и оценяване труда на учителите.

2.6.2.          Подцел 2.6.2Усъвършенстване на  методика за диференциране заплащането на труда / паралелни фокус- групи.

2.6.3.          Подцел 2.6.3Актуализиране на етичен кодекс.

2.7.   Приоритет 2.7 Повишаване ролята на училищното настоятелство в управлението на училището.

2.7.1.          Подцел 2.7.1Подкрепа на ръководството на училището.

3.      ПРИОРИТЕТ 3: ПРИВЛИЧАНЕ НА РЕСУРСИ ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА

3.1.   Приоритет 3.1 Усъвършенстване училищния  капацитет за разработване на проекти и участие в европейски и национални програми за развитие на образованието.

3.1.1.          Подцел 3.1.1Създаване на екипи за разработване на проекти.

3.2.   Приоритет 3.2 Разширяване мрежата на сътрудничество с Неправителствени организации.

3.2.1.          Подцел 3.2.1 Привличане на партньори за участие в проекти.

3.2.2.          Подцел 3.2.2 Сътрудничество и подкрепа за реализиране на ученически инициативи.

3.3.   Приоритет 3.3 Привличане на родителите в подкрепа на училището.

3.3.1.          Подцел 3.3.1 Мотивиране на родители за участие в училищни и извънучилищни мероприятия.

4.    ПРИОРИТЕТ 4: ВИСОКА МАТЕРИАЛНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

4.1.   Приоритет 4.1 Подобряване и модернизиране на материалната база на училището.

4.1.1.          Подцел 4.1.1Подмяна на остарялото обзавеждане на класните стаи и кабинети.

4.1.2.          Подцел 4.1.2Ремонтиране и реиновиране на физкултурния салон и спортните площадки.

4.1.3.          Подцел 4.1.3Модернизиране на компютърните кабинети, кабинетите по физика, химия и биология.

4.1.4.          Подцел 4.1.4Подмяна и ремонт на отоплителната система на училището.

4.2.   Приоритет 4.2Подобряване и модернизиране на материалната база на училището.

4.2.1.          Подцел 4.2.1 Разкриване на училищно столово хранене.

4.2.2.          Подцел 4.2.2 Подмяна на остарялото обзавеждане на класните стаи и кабинети.

4.2.3.          Подцел 4.2.3 Ремонтиране и реиновиране на физкултурния салон и спортните площадки.

4.2.4.          Подцел 4.2.4 Модернизиране на компютърните кабинети, кабинетите по физика, химия и биология.

4.2.5.          Подцел 4.2.5 Подмяна и ремонт на отоплителната система на училището.

4.2.6.          Подцел 4.2.6Подобряване на вътрешното обзавеждане и украса.