ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов" - Монтана - Нова възможност за моето бъдеще
BG051PO001-4.3.03-0001 "Нова възможност за моето бъдеще”