Професия: ”Брокер”, Специалност: "Недвижими имоти"

ІIІ-та степен на професионална квалификация. УЧЕБЕН ПЛАН

1.Общо описание на специалността

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Брокерът извършва трудовата си дейност самостоятелно или в агенция за недвижими имоти, като спазва всички законови, подзаконови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност. Работата на брокера е свързана с посредничество при покупко-продажби на земи и сгради, строителство, наемни отношения и други сделки с недвижими имоти.

 Брокерът осъществява контакти и поддържа база данни с клиенти. Той прави проучване на пазара за намиране на най-подходящите оферти според очакванията на клиентите. Набира, проучва, обработва, рекламира и предлага оферти за имоти. Организира и провежда огледи на подбраните обекти, като се съобразява с възможностите на клиентите и осигурява оптимален преход между тях по време и място.

Брокерът прави проучване на всички документи, необходими за осъществяване на сделката, и информира клиентите. Консултира клиентите за изискванията на нормативната база, както и по въпроси, свързани с управлението на недвижимата собственост. Посочва им рисковете, свързани със сделките на недвижимите имоти, описва възможности за кредитиране на покупките, прави проверки за тежести в службите по вписванията, осигурява документи от различни структури на държавната и общинската администрация, подготвя и комплектова документите за изповядване на сделката пред нотариус. В своята работа брокерът поддържа контакти с колеги от други агенции за недвижими имоти, с оценители на имоти, служители в общински служби, кадастрални регистри, архитекти и други лица.

Брокерът отговаря за обслужване и осигуряване на копия за съхранение на всички документи, касаещи реализираните от него сделки, в архива на агенцията. Брокерът изпълнява и отчетнически дейности във връзка с комисионните възнаграждения и разходите по обслужване на сделките. Носи отговорност както пред агенцията, така и пред клиентите за верността на представената информация и за правилното оформяне на документите по сделките.

Брокерът трябва да защитава интересите на клиентите, да не разпространява информация от личен характер, да не злоупотребява с доверието, да не разпространява поверителни сведения. Отговорен е за опазване на фирмените тайни на агенцията или факти и информация, които са фирмена или търговска тайна. В своята работа брокерът на недвижими имоти използва офис техника.

Брокерът работи в офиса на агенцията, но заедно с клиентите посещава имоти, които са обект на сделка. Той трябва добре да познава населеното място, транспортните връзки, пътната инфраструктура. Желателно е да притежава свидетелство за управление на МПС за по-успешно изпълняване на служебните задължения. Много често в зависимост от фирмената политика пътува и до други населени места.

Работното време на брокера не е строго фиксирано, тъй като огледите често се провеждат в часовете преди или след приключване на работния ден на клиентите, както и в почивните и празничните дни.

Необходимо е брокерът да има представителен вид и делови стил на облекло, да носи стикер с името си и наименованието на агенцията, която представлява. Брокерът трябва да притежава добри комуникативни умения, умения за водене на преговори, способности за работа в екип. Той трябва да проявява и толерантност към клиентите, да изслушва внимателно желанията им. Трябва да бъде убедителен и уверен, когато представя имота, да проявява предприемачески умения, атрактивно да презентира положителните страни, без да укрива рисковете на предлаганите оферти. Необходимо е да бъде организиран, да умее да взема бързи и точни решения. При огледите трябва да проявява наблюдателност.

2. Реализация 

Завършилите специалността ще могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, притежаващи недвижима собственост, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на следните длъжности:

  • Мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.;
  • Аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
  • Експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижима собственост;
  • Консултант във фирми по управление на проекти за развитиена недвижима собственост.

Специалните дисциплини, които се изучават са: микроикономика, макроикономика, основи на правото, търговско и вещно право, бизнес комуникации, обща теория на счетоводната отчетност, организация на търговията, маркетинг, основи на сградостроителството, основи на градоустройството, основи на земеустройството, електронна търговия, психология на търговията, организация на брокерската дейност.