П
ГСАГ стартира проект № 2011-1-BG-LEO01-04579 " Иновативни  практики, базирани на компютърните технологии", дейност Мобилност, секторна програма "Леонардо да Винчи"

Описание на проекта

Предложеният проект "Иновативни практики, базирани на компютърните технологии" цели развитие и усъвършенстване на професионалните умения на 20 ученици, лица в начално професионално образование от професия „Програмист”, специалност "Системно програмиране" при  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" - гр. Монтана.

 

Проектът пряко отговаря на нуждите на професионалното образование по специалността от: повишаване на професионалните компетенции в областта на системното програмиране и компютърните системи; задълбочаване на практическите умения и  познания на учениците за асемблиране на компютърни системи и създаване на програми на С++, нужни при разработването на системен софтуер; формиране на логическо мислене и  умение за пренос на  знания от теорията в практиката; от придобиване на  нови знания и умения в информационите технологии, даващи им възможност за конкурентноспособност на пазара на труда; от развитие на езиковите компетенции до ниво самостоятелно ползване на справочна и специализирана литература на английски език; от повишаване на предприемаческия дух и мобилността; развиване на индивидуални качества като акуратност, точност, коректност, дисциплина и формирани умения за работа в екип; от разширяване на личните компетенции и запознаване с Европейските ценности.                                                                 

Основните цели на проекта са:

1. Повишаване качеството на професионалното обучение;

2. Подпомагане бъдещата реализация на учениците на пазара на труда;

3. Повишаване езикови компетенции, работа в екип, разширяване на културния кръгозор и мотивация за учене през целия живот.

 

Очаквани резултати:

A. Придобиване, разширяване и развитие на професионалната квалификация на бъдещите системни програмисти  в областта на асемблирането на компютърните системи  и програмирането на софтуерни продукти;

Б. Подобряване пригодността за заетост, професионална кариера и индивидуално развитие;

B. Обогатяване на езиковите умения и компетенции в професионален аспект;

Г. Практикуване в реална работна среда и придобиване на иновационен опит;

Д. Повишаване мотивацията на завършващите професионално образование в облластта на ИКТ и мотивацията за учене през целия живот;

Е. Запознаване с чужда култура и европейските ценности;

Ж.Запознаване с възможностите за бъдеща реализация на европейския трудов пазар;

З. Подготвяне, изработване и публикуване  на видеоуроци и електронен самоучител по програмиране на С++  на сайта на училището, с цел практическа демонстрация на придобитите умения на участниците;

Д. Сертифициране на ползвателите, гарант за проведеното обучение пред бъдещи работодатели:

- Издаване на Сертификат за извършената езикова подготовка от страна на инициатора;

- Издаване на Удостоверение за професионално обучение от страна на инициатора;

- Издаване на Сертификат за периода на практиката от страна на партньора Training Vision;

- Издаване на EUROPASS мобилност от инициатора и партньора..

 Предвижда се  организирането на триседмична  транснационална практика на ученици от специалност „Системно програмиране” от ПГСАГ "Проф. арх. Стефан Стефанов"- Монтана в гр. Портсмут – Великобритания. Тя ще бъде организирана съвместно с организацията-партньор Training Vision в периода от 23.03.2012 – 12.04.20012 година.

Документи за попълване от ползвателите: TV_Application_Form-1 и IV_for_families_TV