Мисия 

Отчитайки влиянието на новите реалности и най-вече изискванията, произтичащи от Националната програма за развитието на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015г.), ПГСАКН „ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ” – Монтана определи своята мисия - развитие  на личността на всеки един ученик, така че да постигне пъноценна трудова и социална интеграция в обществото.

 Затова нашата МИСИЯ е:

 „Формиране на конкурентносбособни личности с висока интелектуална и професионална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание  и поведение, способни за ефективна обществена реализация- активни, творчески и отговорни за своите дела млади хора.

Визия

 

Визията на ПГСАКН – Монтана преминава през нейното минало и настояще. Утвърдила се през годините като водещо професионално учебно заведение с дългогодишна история и най-вече с постиженията си в образователното дело,  нейната  визия се формира като притегателна образователна институция с високо качество на образователните услуги, основано на личностния подход към ученика за изява на личните му интереси и потребности.

 

 Ето защо нашата ВИЗИЯ е:

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ  „Проф. арх. Стефан Стефанов” - Училище с традиции училище с бъдеще