Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия притежава Акт № 3058 за публична държавна собственост на поземлен имот от 18 125 кв.м., ведно с построентие в него сгради: Учебен корпус, Общежитие, Физкултурен салон, Разполага с 16 учебни кабинети,  4 компютърни зали и 4 учебни работилници, Актова зала с  интерактивен борд,  Мобилен клас, Хранилища,Библиотека с читалня с 1000 тома, Физкултурна зала .

Материално-техническата база е обновена и осъвременена  по проекти:

"Обновяване на центровете за професионално обучение”:

- І етап: Ремонтиране и обновяване на материалната база по „Програма  "ФАР”  - на ЕС през 2003 г.

- ІІ етап: Модернизиране на материално-техническата база за обучение чрез доставка на съвременно оборудване по професии и специалности по Програма  "ФАР”  на ЕС 2006 г.

През 2008 г. е сменена дограмата на училищните сгради.

През 2010 г. са ремонтирани и преоборудвани административните кабинети, учителската стая и антрето и фоаето на училището.

През 2011 г. е ремонтиран коридорът на І-вия етаж на учебния корпус и 2 учебни кабинети.

През 2012 г. са ремонтирани и оборудвани 2 учебни кабинети - № 25 и № 26 за професионалната подготовка на специалността „Системно програмиране”