ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СХЕМА  BG051PO001-4.3.05
 „РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИТЕ”

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов" 
стартира изпълнението на проект „Актуализиране на образователния процес в 
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. Арх. 
Стефан Стефанов", гр. Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на 
ИКТ",  финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на 
професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”.Проекта има за цел да актуализира 
учебния процес в специалността „Системно програмиране” в ПГСАГ "Проф. арх. 
Ст. Стефанов" - Монтана, чрез изграждане на "образователен парк" 
в активно сътрудничество с партньора Майкрософт България ЕООД - работодател в 
сферата на ИКТ.       
   През периода на изпълнение 27.08.2013 г. – 27.02.2013 г. на проекта ще бъде модернизирана методиката на 
обучение в ИКТ, чрез актуализиране на учебните програми и изпитни материали в 2 
направления - сървърни приложения и приложения за разработка, покриващи 4 продукта– 
Windows Server, SQL Server и .NET, ExpressionStudio. Учебните програми ще бъдат 
адаптирани към нуждите на работодателя – партньор.   
                 Ще се осигури подходяща инфраструктура, подпомагаща образователния процес в професионалната гимназия, 
чрез създаване на образователен парк -изграждане на „Виртуална лаборатория” и 
тестов център за професионална сертификация. В дейност 2 от проекта ще бъдат 
надградени уменията на преподавателите по ИКТ, чрез участието им в специфични 
обучения за работа с нови сървърни приложения и приложения за разработка.
Дейности по проекта:
1: Сформиране на екип по проекта
2: Провеждане на обучение на учителите от целевата 
група за работа с новите сървърни приложения и приложения за разработка
3: Изграждане на образователен парк за нови знания, 
умения и компетентности
4: Актуализиране на учебната програма и изпитни материали по предварително избрани модули и адаптирането им към нуждите на 
работодателя - партньор
5: Провеждане на семинари и работно посещение
6: Провеждане на обучения на ученици
 7: Осигуряване на публичност на проекта Очаквани резултати:
Ученици, завършили обучение в образователен парк - 100          
Разработени /актуализирани/ учебни програми – 4-          
Изграден образователен парк за нови знания и умения– 1
 Обща стойност на проектBG051PO001-4.3.05-0012 „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по 
строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов – Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ” е 114 298,64 лева.