ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СХЕМА  BG051PO001-4.3.05
 „РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИТЕ”

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов" стартира изпълнението на проект „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. Арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ",  финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”.Проекта има за цел да актуализира учебния процес в специалността „Системно програмиране” в ПГСАГ "Проф. арх. Ст. Стефанов" - Монтана, чрез изграждане на "образователен парк" в активно сътрудничество с партньора Майкрософт България ЕООД - работодател в сферата на ИКТ.          През периода на изпълнение 27.08.2013 г. – 27.02.2013 г. на проекта ще бъде модернизирана методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на учебните програми и изпитни материали в 2 направления - сървърни приложения и приложения за разработка, покриващи 4 продукта– Windows Server, SQL Server и .NET, ExpressionStudio. Учебните програми ще бъдат адаптирани към нуждите на работодателя – партньор.                    Ще се осигури подходяща инфраструктура, подпомагаща образователния процес в професионалната гимназия, чрез създаване на образователен парк -изграждане на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална сертификация. В дейност 2 от проекта ще бъдат надградени уменията на преподавателите по ИКТ, чрез участието им в специфични обучения за работа с нови сървърни приложения и приложения за разработка.Дейности по проекта:1: Сформиране на екип по проекта2: Провеждане на обучение на учителите от целевата група за работа с новите сървърни приложения и приложения за разработка3: Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности4: Актуализиране на учебната програма и изпитни материали по предварително избрани модули и адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор5: Провеждане на семинари и работно посещение6: Провеждане на обучения на ученици 7: Осигуряване на публичност на проекта Очаквани резултати:-          Ученици, завършили обучение в образователен парк - 100 -          Разработени /актуализирани/ учебни програми – 4-          Изграден образователен парк за нови знания и умения– 1 Обща стойност на проектBG051PO001-4.3.05-0012 „Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов – Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ” е 114 298,64 лева.