Хоризонтални и вертикални линии

Таг за хоризонтална линия

Тага за хоризонтална линия в HTML е <hr> и той няма затварящ таг

Тъй като обаче XHTML изисква всички тагове да се затварят, правилното изписване на тага за хоризонтална линия е <hr />

За да оформите хоризонталната линия по ваше желание трябва да използвате атрибутите на тага <hr /> със съответните стойности:

 • Атрибута width задава дължината на хоризонталната линия. Той може да приема абсолютни и относителни стойности. Абсолютните стойности са в пиксели, а относителните - в процент от дължината на екрана.
  • Например за да зададете дължина на хоризонтална линия от 250 пиксела трябва да напишете кода: <hr width="250" />
  • Ако желаете дължината на хоризонталната линия да бъде половината от дължината на екрана (50%) трябва да напишете кода:< hr width=" 50%" />
 • Ако дължината на хоризонталната линия е по-малка от дължината на екрана, тогава може да и се зададе местоположение на екрана - вляво, вдясно или в центъра. Атрибута за задаване на местоположение е align и може да приема стойности left , right и center. Например за да центрирате хоризонталната линия трябва да напишете: 
  <hr align="center" />
 • За да се зададе цвят на линията се използва атрибута color, който може да приема като стойности всевъзможни цветове в 16-сетичен код. Например за да се зададе червен цвят на линия трябва да се напише кода: 
  <hr color="#ff 0000" />
 • За задаване на дебелина на хоризонталната линия се използва атрибута size, който може да приема стойности в пиксели. Например за хоризонтална линия с дебелина 10 пиксела трябва да напишете кода: 
  <hr size="10" />
 • Тага за хоризонтални линии <hr /> изгражда 3-измерни хоризонтални линии - те се появяват със "сянка". За да премахнете сянката трябва да използвате атрибута noshade. Този атрибут няма никакви стойности в HTML, но новата версия XHTML изисква на всички атрибути да се задава стойност, затова на атрибута noshade се задава като стойност собственото му название, например:<hr noshade="noshade" />

Изграждане на вертикална линия

В HTML не е предвидена специална команда за построяване на вертикална линия. Затова вертикалните линии се правят по един от следните два начина:

 • Като се използва вертикална линия във вид на изображение - за целта трябва да направите вертикалната линия в някоя от програмите за изработване на изображения, да я съхраните във вид на gif, jpg или jpeg файл и да я използвате в страницата си чрез тага за показване на изображения.
  Ето пример за такава вертикална линия. Тя представлява файл в gif формат:

 • Другия начин да се направи вертикална линия е като в такава линия се превърне една от колоните на някоя таблица. За целта на колоната трябва да се зададе за фон някакъв цвят и малка ширина - например 2 пиксела. 
  Ето една примерна таблица, оградена в червена рамка, в която една от колоните е превърната във вертикална линия, като и е зададен черен цвят за фон и ширина 5 пиксела.