Професия КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК,Специалност: “Компютърна графика”

III-та степен на професионална квалификация.

Училищен учебен план за VIII в 1 група клас за учебната 2019/2020 година

Училищен учебен план 

1. Описание на специалността

Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта.

Компютърният график създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях или ги трансформира от един формат в друг. Изработва печатни и електронни продукти и ги подготвя за отпечатване/електронна публикация. Съставя каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки и др.). Компютърният график участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др.

Изпълнението на всички тези дейности с необходимото качество и срокове изисква от компютърния график да бъде организиран и отговорен, да има добри умения за комуникация и работа в динамична среда, да владее чужд език, да учи бързо и да притежава творчески и художествени способности, нестандартно мислене и креативност.

Компютърният график трябва да владее различни специализирани компютърни програми за работа с растерна и векторна графика, чертане и анимация, да познава различните технологии за печат и форматите за публикация на електронно съдържание, да умее да работи с различни видове и формати графични изображения. Умението му да рисува добре и да познава въздействието на различните форми и цвят върху човешкото съзнание, различните шрифтове и техните особености, както и принципите за създаване на композиции са определящи за неговата успешна професионална реализация. Работното място на компютърния график е оборудвано с компютърна конфигурация и помощни периферни устройства - скенер, таблет (устройство за преобразуване от хартиен в електронен формат чрез рисуване със специален писец върху изображението), принтер и др. Компютърният график може да реализира професионалните си умения в различни области - издателска дейност, реклама, уебдизайн, разработка на софтуер и др. Може да работи на трудов договор или като самонаето лице, което изисква от него познания в областта на предприемачеството.

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за съчетаване на новите технологии и класическите изкуства за максимално усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Компютърната графика е дял от изобразителното изкуство, чиито изразни средства са компютърните технологии.

Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта. Компютърният график създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях или ги трансформира от един формат в друг.

2. Реализация

Завършилите специалност “Компютърна графика“ могат да намерят успешна професионална реализация като:

  • Компютърен график
  • Графичен дизайнер
  • Уеб дизайнер
  • Компютърен аниматор
  • Специалист по предпечатна подготовка