Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по химия и опазване на околната среда

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

• Химични елементи

• Строеж на атома

• Строеж на атома и периодична система

• Химична връзка и строеж на веществото

• Азотна и въглеродна група

• Структурна теория

• Въглеводороди

• Хидроксилни производни на въглеводородите

• Карбонилни производни на въглеводородите

• Карбоксилни производни на въглеводородите

• Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества

• Въглехидрати

• Мастни амини. Аминокиселини. Белтъчни вещества

• Ароматни съединения

• Наркотични вещества

• Полимери, пластмаси и химични влакна

• Скорост на химичните процеси

• Топлинен ефект при химичните процеси

• Химично равновесие

• Разтвори

• Разтвори на електролити

• Метали от IV, V и VI период.

III. Оценявани знания и умения

• Различава: кристални и аморфни вещества; алотропни форми

• Обяснява връзката между химичния характер на елемента и свойствата на веществата

• Характеризира въглеводороди и производните им по функционални групи

• Използва примери за изомери и хомоложни редове

• Разпознава природни, изкуствени и синтетични полимери

• Прилага правила за наименование на органични и неорганични вещества

• Познава слоестия строеж на електронната обвивка на атомите

• Различава основните типове химични връзки

• Обяснява свойствата на веществата с природата на химичните връзки

• Разграничава вещества с атомна, метална, молекулна и йонна кристална решетка

• Отчита ролята на междумолекулните взаимодействия при преходите от едно агрегатно състояние към друго

• Определя степента на окисление на химичните елементи

• Описва приложението на изучавани вещества

• Използва кръговрата на азота, кислорода и въглерода в природата при обясняване на проблемите с околната среда

• Предлага идеи за обезвреждането на вредни за човека и околната среда вещества и използване на безвредни вещества и материали

•  Аргументира  необходимостта  от  разумно  използване  на  природните ресурси

• Познава закономерности, свързани с топлинните ефекти, скоростта на химичните процеси и химичното равновесие

• Изразява химични процеси чрез химични уравнения

• Описва видовете разтвори и техните свойства

• Използва генетични преходи за установяване връзката между веществата

•  Провежда  експерименти  за  откриване  на  йони  и  на  елементи  (по оцветяване на пламъка)

• Планира химичен експеримент и използва получените данни за изводи и заключения

• Познава основни физични величини и връзки между тях

• Прилага правилата за безопасна работа.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:

• от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• тестови задачи със свободен отговор. Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.