Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по история и цивилизация

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

Съвременната световна история

• Версайска система

• Политически системи в Европа между двете световни войни

• Международни отношения през 30-50-те г. на ХХ в.

• Процесите на евроинтеграция.

История на България

• Политическо развитие

• Власт и институции

• Общество и обществен живот

• Светът на българите: околна среда и манталитет

• Култура и духовен живот

• Религии и църква

• Българите и светът.

III. Оценявани компетентности

• Притежава знания за българската история и за съвременната световна история

• Умее да представя, анализира и интерпретира различни исторически източници  (писмени  исторически  текстове,  различни  видове  изображения, карти, схеми, статистически данни)

• Умее да попълва и да съставя хронологии за определени епохи, периоди и събития

• Умее да установява синхрон между отделни събития, личности и идеи в българската и в световната история

• Разпознава определени събития или периоди по исторически карти

• Умее да дефинира основни исторически понятия

•  Посочва  примери,  които  илюстрират  съдържанието  на  дадено историческо понятие

• Използва исторически понятия в зададена конкретна ситуация

• Коментира исторически понятия, включени в писмен източник

• Умее да създава текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници).

IV. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои от две части:

1. 38 тестови задачи с максимален брой точки 65:

- тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;

-  тестови задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници) с максимален брой точки

35.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.