ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
 ЗА УЧЕБНАТА 2011-2012 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 Г.

След завършен 8. клас