1. График консултации по предмети
  2. График консултации на родители и ученици от класния ръководител
  3. График допълнителен час по физическо възпитание и спорт
  4. График дежурства на учителите
  5. График контролни и класни за първи учебен срок