Фреймове

Една фреймова страница се състои от няколко - 3, 4 или повече HTML-документа. Разделянето на рамки позволява да се показва различен html документ във всяка рамка, както и хиперлинкове от една рамка да се показват в друга. За разлика от другите страници, фреймовите страници не съдържат секция BODY.

ляв фрейм (left.htm)

20% от екрана

горен фрейм (top.htm)

десен (right.htm)

Това разпределение на страницата може да се получи с кода:

<html> 
<head> 
<title> Пример за фреймова страница №1 </title> 
</head> 

    <frameset rows="20%,*"> <!-- разделяне на 2 хоризонтални фрейма -->
       <frame src="top.html" name="top" /> <!-- горният фрейм-->
    <framesetcols="20%,*"> <!-- долнияте фрейм се разделя на 2 вертикални фрейма -->
       <frame src="left.html" name="left" /> 
       <frame src="right.html" name="right" /> 
    </frameset> <!-- затваряме frameset за вертикалните -->
    </frameset> <!-- затваряме frameset за хоризонталните -->

</html>

Тагът frame изпълнява функцията да "извиква" съответния HTML-документ на нужното място.

Това става чрез включването на атрибута src , на който му се задава адреса на нужната HTML-страница. В нашия пример, веднага след frameset rows ="20%,*" следва тага frame, който чрез атрибута src извиква HTML -страницата top.html.

Внимание! За да бъде извикана страницата top.html, тя трябва да е предварително създадена. Само така тя ще може да се появи в горния фрейм на нашата фреймова индекс-страница. Същото важи и за останалите две страници - left.html и right.html, които се появяват съответно вляво и вдясно. Тези страници се създават предварително като обикновени HTML -документи - с HEAD и BODY секции