ДНЕВНА ФОРМА

Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Заповед № РД01-590/05.09.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Заповед № РД01-605/11.09.2019 г. за определяне на ред за организация на обучението