Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по физика и астрономия

I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

• Електростатично взаимодействие

• Еднородно електростатично поле

• Проводници и диелектрици

• Постоянен електричен ток

• Електрични вериги

• Приложения на електричния ток в различни среди

• Магнитно взаимодействие и магнитни материали

• Електромагнитна индукция и променлив ток

• Хармонично трептене

• Механични вълни

• Електромагнитни вълни

• Разпространение, отражение и пречупване на светлината

• Вълнови явления при светлината

• Видове лъчения и техните източници

• Инфрачервени и ултравиолетови лъчи

• Светлинни кванти и вълнови свойства на частиците

• Атоми и атомни преходи

• Атомно ядро и ядрени реакции

• Елементарни частици

• Еволюция на звездите

• Поглед към Вселената.

III. Оценявани компетентности

• Описва електричните и магнитните взаимодействия чрез електростатично поле и постоянно магнитно поле

• Свързва електричните и магнитните свойства на веществата с тяхното приложение

• Назовава експерименталните условия за индуциране на ток, определя посоката му и дава примери за приложението на явлението електромагнитна индукция

• Прилага основни закономерности при постоянния ток и за ефективните стойности на променливия ток при решаване на задачи

• Използва основни величини и съотношения при хармоничното трептене и при вълновите процеси

• Описва явленията резонанс, отражение и интерференция на механични вълни

• Разграничава звука от електромагнитните вълни по основни характеристики и свойства

• Разграничава видовете източници на светлина и илюстрира с примери как специфични свойства на дадено лъчение се използват в практиката

• Описва характерни свойства на инфрачервените, ултравиолетовите и рентгеновите лъчи във връзка с тяхното приложение

• Прилага законите за отражение и пречупване на светлината

• Обяснява качествено явленията дисперсия, интерференция и дифракция на светлината и техни приложения

• Свързва фотоелектричния ефект с квантовата природа на светлината (фотони), а дифракцията на електрони-с вълновата природа на микрочастиците

• Обяснява излъчването и поглъщането на фотони и лазерното излъчване с помощта на квантов модел на атома

• Описва състава и основни характеристики на атомните ядра, промените в радиоактивните ядра, приложенията и биологичното действие на ядрените лъчения

• Сравнява процесите на делене на урана и термоядрения синтез от гледна точка на тяхното приложение в ядрената енергетика и опазването на околната среда

• Разграничава лептоните и кварките и дава примери за частици, изградени от кварки

• Познава съвременни аспекти на връзката между физиката на микросвета, астрофизиката и космологията

• Прилага измерителните единици на основните физични величини и техните кратни

• Разчита графики по данни от експериментални резултати.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:

• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• тестови задачи със свободен отговор. Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.